วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศัพท์การเมือง กฎหมาย ตำรวจ ทหาร

Army's Housewives Association

สมาคมแม่บ้านทหาร

Asia-Europe Meeting (ASEM)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับยุโรป

Chitralada Villa

พระตำหนักสวนจิตรลดา

Council of State

คณะกรรมการกฤษฎีกา

Crime Suppression Division

ตำรวจกองปราบปราม

Crown Property Bureau

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Department of Livestock Development

กรมปศุสัตว์

Election Commission

A commission delegated to supervise an election. คณะกรรมการกกต.

Federal Reserve

ธนาคารกลางสหรัฐ

Government House

ทำเนียบรัฐบาล

Government Lottery Office

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Group of 20

G-20

Narenthorn EMS Centre

ศูนย์พยาบาลฉุกเฉินนเรนทร

Nobel peace prize laureate

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

Privy Council

An advisory council to a ruler (especially to the British crown). สำนักองคมนตรี

Provincial Police Bureau (number)

(ordinal number) Provincial Police Bureau

Royal Household Bureau

สำนักพระราชวัง

Scientific Crime Detection Division

กองพิสูจน์หลักฐาน

State of Emergency Operation Centre

กบฉ. กองบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

Student Loan Office

สำนักงานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

supranational organization

องค์กรเหนือรัฐ

Supreme Court

ศาลฎีกา

The Comptroller General's Department

กรมบัญชีกลาง

The government of the Union of Myanmar, The military junta of Myanmar

รัฐบาลพม่า

The National League for Democracy (NLD)

สันนิบาตประชาธิืปไตย (องค์กรของอองซานซูจี)

The parliamentary committee on political reconciliation and reform

คณะกรรมการสมานฉันท์และปฏิรูปการเมือง

the Special Branch Police

ตำรวจสันติบาล

The Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง*****************

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration (DLA)
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด Provincial Office for Local Administration
งานบริหารทั่วไป Section of General Administration
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น Group of Standards for Local Personnel Administration
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น Group of Local Administrative Development
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้อง ทุกข์ Group of Legal Affairs and Petition
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ Group of Finance and Audit
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ District Office for Local Administration
หัวหน้ากลุ่มงาน Chief of the … Group
หัวหน้างาน Section Chief, Chief of the … Section, Chief of the Section of …
ท้องถิ่นจังหวัด Director of … Provincial Office for Local Administration
ท้องถิ่นอำเภอ Chief of … District Office for Local Administration
เทศบาลนคร City Municipality
เทศบาลเมือง Town Municipality
เทศบาลตำบล Subdistrict Municipality
สำนักงานเทศบาล Office of the … Municipality
สภาเทศบาล Municipal Council
คณะกรรมการสามัญ Municipal Standing Committee
คณะกรรมการวิสามัญ Municipal Special Committee
สำนักงานเทศบาล municipal Offce, … Municipal Office
สำนักปลัดเทศบาล Office of the Municipal Clerk
สำนัก/กองคลัง Bureau/Division of Finance
สำนัก/กองช่าง Bureau/Division of Public Works
สำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Bureau/Division of Public Health and Environment
สำนัก/กองสวัดดิการสังคม Bureau/Division of Social Welfare
องค์การบริหารส่วนตำบล Subdistrict Administrative Organization (SAO)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล Office of the … Subdistrict Administrative Organization
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล Subdistrict Administrative Organization Council
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Office of the Chief Administrator of the SAO
การคลัง Division of Finance
การช่าง(ส่วนโยธา) Division of Public Works (Civil Works)
กอง (ส่วน) สวัสดิการสังคม Subdivision (Section) of Social Work
กอง (ส่วน) ส่งเสริมการเกษตร Subdivision (Section) of Agriculture Promotion
กอง (ส่วน) สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Division of Public Health and Environment
นายกเทศมนตรี Mayor
รองเทศมนตรี Deputy Mayor
คณะเทศมนตรี Municipal Executive Board
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี Advisor to the Mayor
เลขานุการนายกเทศมนตรี Secretary to the Mayor
ประธานสภาเทศบาล Chairman of the Municipal Council
รองประธานสภาเทศบาล Vice Chairman of the Municipal Council
สมาชิกสภาเทศบาล Menber of the Municipal Council
ปลัดเทศบาล Municipal Clerk
รองปลัดเทศบาล Deputy Municipal Clerk
ผู้อำนวยการสำนัก Bureau Director, Director of the Bureau of …
ผู้อำนวยการกอง Division Director, Director of the Division of …, Director of the … Divison
หัวหน้าฝ่าย Subdivision Chief, Chief of the … Subdvision, Chief of the Subdivision of …
หัวหน้างาน Section Chief, Chief of the … Section, Chief of the Section of …
หัวหน้าแขวง Municipal District Chief
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) Chief Executive of the SAO
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล Deputy Chief Executive of the SAO
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล Secretary to the Chief Executive of the SAO
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล Chairman of the Subdistrict Administraive Organization Council
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล Vice Chairman of the Subdistrict Administrative Organization Council
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล Member of the Subdistrict Administrative Organization Council
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล Secretary of the Subdistrict Administrative Organization Council
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Chief Administrator of the SAO
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Deputy Chief Administrator of the SAO
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล Chief of the Office of the Subdistrict Administrative Organization
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน Plan and Policy Analyst
นิติกร Legal Officer
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล Data Entry Operator
บุคลากร Personnel Officer
เจ้าหน้าที่ธุรการ Assistant Clerical Officer
เจ้าพนักงานธุรการ Clerical Officer
เจ้าหน้าที่ทะเบียน Assistant Registration Officer
เจ้าพนักงานทะเบียน Registration Officer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร Registration and Identification Card Admintstration Offcer
จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Assistant Disaster Prevention and Relief Office
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Disaster Prevention and Relief Officer
เจ้าหน้าที่เทศกิจ Assistant City Law Enforcement Officer
เจ้าพนักงานเทศกิจ City Law Enforcement Officer
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Auditor
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี Assistant Finance and Accounting Officer
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Finance and Accounting Officer
นักวิชาการการเงินและบัญชี Finance and Accounting Technical Officer
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ Assistant Revenue Collecting Officer
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ Revenue Collecting Officer
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ Revenue Collecting Technical Officer
เจ้าหน้าที่พัสดุ Assistant Supplies Officer
เจ้าพนักงานพัสดุ Supplies Officer
นักวิชาการสุขาภิบาล Sanitation Researcher
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล Sanitation Officer
เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล Assistant Sanitation Officer
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ Health Promotion Technical Officer
ช่างโยธา Civil Works Technician
นายช่างโยธา Civil Works Chief Technician
วิศวกรโยธา Civil Engineer
ช่างไฟฟ้า Electrician
นายช่างไฟฟ้า Chief Electrician
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน Assistant Community Development Officer
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน Community Development Officer
นักพัฒนาชุมชน Community Developer
นักวิชาการเกษตร Agricultural Technical Officer
นักวิชาการศึกษา Education Technical Officer
ครู Teacher
ผู้อำนวยการโรงเรียน Director of … School


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
organic law

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
organic law on the State audit


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
organic law on counter corruption


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
organic law on the election of members of the House of Representatives and senators


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
organic law on referendum


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
organic law on the Election Commission


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
organic law on Ombudsmen


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
organic law on political parties


กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

organic law on criminal procedure for persons holding political positions


กรรมการการเลือกตั้ง
Election Commissioner

กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
member of the State Audit Commission

กรรมการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
member of the National Counter Corruption Commission

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
qualified member

กรรมาธิการ
member of the committee

กรรมาธิการเต็มสภา
member of the committee of the whole House

กรรมาธิการร่วมกัน
member of the joint committee

กรรมาธิการวิสามัญ
member of the
ad hoc committee

กรรมาธิการสามัญ
member of the standing committee

กระทำความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
commit an offence of corruption

กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
commit a malfeasance in office

กระทู้ถาม
interpellation /
question


กระทู้ถามด่วน
urgent interpellation / urgent question

กระทู้ถามทั่วไป
ordinary interpellation /
ordinary question

กระทู้ถามที่ต้องตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา
interpellation which the reply is required to be published in the Government Gazette /
question which the reply is required to be published in the Government Gazette

กระทู้ถามสด
verbal
interpellation / verbal question

กระบวนการตราพระราชบัญญัติ
legislative procedure

การประชุมคณะกรรมาธิการ
meeting of the committee

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
joint sitting of the National Assembly / joint sitting of the Parliament

การประชุมลับ
sitting in camera

การประชุมวุฒิสภา
sitting of the Senate

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร

sitting of the House of Representatives


การประชุมสภาโดยเปิดเผย
public sitting

การพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ
consideration at the committee stage

การลงคะแนนเสียง
cast ballot

การเลือกตั้งแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง
election on a constituency basis

การเลือกตั้งแบบ
บัญชีรายชื่อ
election on a
party-list basis

การอภิปรายทั่วไป
general debate

แก้ไขเพิ่มเติม
amend

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
การประชุม
amend the rules of procedure

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
amend the Constitution

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
rules of procedure of the National Assembly /
rules of procedure of the Parliament

ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
rules of procedure of the Senate

ข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร
rules of procedure of the House of Representatives

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
observation of the committee

ขัดข้อบังคับการประชุม
contrary to the rules of procedure

ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
contrary to the provisions of the Constitution or law

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
contrary to or inconsistent with the Constitution

ขาดจากสมาชิกภาพ
termination of membership

ขาดประชุมสภา
absent from sitting

เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
area of Changwat (electoral district) regarded as one constituency

เขตเลือกตั้ง
constituency

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
Election Commission

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)
National Broadcasting Commission

คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
National Telecommunication Commission

คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
State Audit Commission

คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง
Judicial Commission of the Administrative Courts

คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม
Judicial Commission of the Courts of Justice

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
National Counter Corruption Commission

คณะกรรมการสรรหา
Selective Committee

คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
National Human Rights Commission

คณะกรรมาธิการ
committee

คณะกรรมาธิการเต็มสภา
committee of the whole House

คณะกรรมาธิการร่วมกัน
joint committee

คณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา
joint committee of the National Assembly /
joint committee of the Parliament

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ad hoc committee

คณะกรรมาธิการสามัญ
standing committee

คณะรัฐมนตรี
Council of Ministers

คณะอนุกรรมาธิการ
sub-committee

ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
control the administration of the State affairs

ความคุ้มกัน
immunity

คะแนนเสียง
vote


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
qualifications of a person having the right to be a candidate in an election


งดการประชุมสภา
cancel the sitting

งดใช้ข้อบังคับชั่วคราว
suspend temporarily the Rules

งดออกเสียง
vote abstention

งบประมาณรายจ่าย
ของแผ่นดิน
the expenditure estimates of the State


จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
intentionally exercise power contrary to the provisions of the Constitution or law

จงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
intentionally violate the provisions of the Constitution or law

จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
intentionally fail to submit the account showing assets and liabilities

จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
อันเป็นเท็จ
intentionally submit the account showing assets and liabilities with false statements

จัดให้มีการบันทึก
การออกเสียงลงคะแนน

cause the voting to be reported

จับสลาก
draw lots

ชี้แจงข้อเท็จจริง
explain the fact

ใช้บังคับ
apply to

ใช้บังคับมิได้
be unenforceable

ซื่อสัตย์สุจริต
faithful

ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
apparent integrity

ญัตติ
motion

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
motion for amendment of the Constitution

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
motion for a general debate

ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
motion for a general debate for the purpose of passing a vote of no-confidence

ญัตติด่วน
urgent motion

ญัตติที่ต้องเสนอเป็นหนังสือ
motion must be submitted in writing

ญัตติที่ไม่ต้องเสนอเป็นหนังสือ
motion must not be submitted in writing

ญัตติที่ไม่มีผู้ใดคัดค้าน
unprotested motion

โดยเปิดเผย
be public

โดยอนุโลม
mutatis mutandis

ตกไป
lapse

ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
be enacted contrary to the provisions of the Constitution

ตราขึ้นเป็นกฎหมาย
be enacted as law

ตราพระราชบัญญัติ
be enacted as an Act

ตั้งคณะกรรมาธิการ
constitute the committee

แต่งตั้ง
appoint

ถอดถอนออกจากตำแหน่ง
remove from office

ถอนกระทู้
withdraw the interpellation /
withdraw the question

ถอนคำแปรญัตติ
withdraw the amendment to the motion

ถอนญัตติ
withdraw the motion

ถามมติ
ask the sitting to pass a resolution

ถึงคราวออกตามอายุของสภา
expiration of the term

แถลงนโยบาย
state the policies

ทรงลงพระปรมาภิไธย
sign

ทุจริต
corruption

แทรกแซง
intervene

นโยบาย
policy

นายกรัฐมนตรี
Prime Minister

ในระหว่างสมัยประชุม
during a session

บรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุม
place on the agenda

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
account showing particulars of assets and liabilities

บันทึกออกเสียงลงคะแนน
record the voting

บัลลังก์
throne

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง
person disfranchised on the election day

บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
person having no right to be a candidate in an election

ปฏิญาณตน
make a solemn declaration

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
publish in the Government Gazette

ประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง
Chairman of the Election Commission

ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
Chairman of the State Audit Commission

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
President of the National Counter Corruption Commission

ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Chairperson of the National Human Rights Commission

ประธานของที่ประชุมสภา
Presiding Officer of the sitting

ประธานคณะกรรมาธิการ
Chairman of the committee


ประธานคณะกรรมาธิการ
เต็มสภา
Chairman of the committee of the whole House

ประธานเฉพาะคราว
ad hoc Presiding Officer

ประธานชั่วคราว
Presiding Officer pro tempore

ประธานรัฐสภา
President of the National Assembly / President of the Parliament

ประธานวุฒิสภา
President of the Senate

ประธานศาลฎีกา
President of the Supreme Court of Justice

ประธานศาลปกครองสูงสุด
President of the Supreme Administrative Court

ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
President of the Constitutional Court

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
President of the House of Representatives

ประมวลจริยธรรม
codes of ethics

ปิดสมัยประชุม
prorogue the session

ปิดอภิปราย
close the debate

เปิดการประชุมสภา
open the sitting

เปิดเผยรายงาน
การประชุมลับ
disclose the minutes of the sitting
in camera

เปิดสมัยประชุม
open the session

แปรญัตติ
amend the motion

ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง
person holding the political positions

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง
high ranking official

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา
Ombudsmen

ผู้แทนปวงชนชาวไทย
representatives of the Thai people

ผู้นำฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร
Leader of the Opposition in the House of Representatives


ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
person having the right to vote at an election

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
person having the right to be a candidate in an election

ผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
person who countersigns the Royal Command

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
Auditor-General

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
candidate in an election


ฝ่าฝืนข้อบังคับ
violate the Rules

ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
violate the provisions of the Constitution or law

ฝ่ายคัดค้าน
opposing side

ฝ่ายสนับสนุน
supporting side

พ้นจากตำแหน่ง
remove from the position

พรรคการเมือง
political party

พระบรมราชโองการ
Royal Command

พระมหากษัตริย์
King

พระราชกฤษฎีกา
Royal Decree

พระราชกำหนด
Emergency Decree

พระราชทาน ร่างพระราชบัญญัติคืนมา
return the bill


พระราชบัญญัติ
Act

พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ
organic law

พักการประชุมสภา
suspend the sitting

พิจารณารวดเดียวสามวาระ
consider in three consecutive readings

พิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา

consider section by section

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
moral and ethical standard of person holding a political position

มีพฤติการณ์ที่เป็น
การเสื่อมเสีย
be under any circumstance seriously detrimental to


มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ
be under circumstance of unusual wealthiness


มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา

have the right to submit a motion for a general debate in the Senate

มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
have the right to lodge

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
have the right to submit a petition to consider the law

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็น
have the right to submit an opinion

มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติ
have the right to submit a motion

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
illegal

ยับยั้ง
withhold

ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
submit an account showing particulars of assets and liabilities

ยืนยัน
reaffirm

ยืนยันมติ
confirm the resolution

ยุบสภา
dissolve

รอการพิจารณา
pending

รองประธานรัฐสภา
Vice-President of the National Assembly /
Vice-President of the Parliament

รองประธานวุฒิสภา
Vice-President of the Senate

รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
Vice-President of the House of Representatives


ระงับไป
suspend

ระบบสภาคู่
bicameral system

ระบบสภาเดียว
unicameral system

ระบอบประชาธิปไตย
democratic regime of government

ระเบียบวาระการประชุม
agenda

รักษาการตามข้อบังคับ
have charge and control of the execution of the Rules

รักษาการตามพระราชบัญญัติ
have charge and control of the execution of the act

รัฐธรรมนูญ
Constitution

รัฐมนตรี
Minister

รัฐสภา
National Assembly /
Parliament / Congress

รับรองรายงานการประชุม
approve the minutes of the sitting

ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
draft rules of procedure of the National Assembly / draft rules of procedure of the
Parliament

ร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
draft rules of procedure of the Senate

ร่างข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร
draft rules of procedure of the House of Representatives

ร่างพระราชบัญญัติ
bill

ร่างพระราชบัญญัติ
เกี่ยวด้วยการเงิน
money bill

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
annual appropriations bill

ร่างพระราชบัญญัติที่จำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
bill being necessary for the administration of the State affairs

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
organic law bill

ร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพิ่มเติม
draft Constitution Amendment

ราชกิจจานุเบกษา
Government Gazette

รายงานการประชุมลับ
minutes of the sitting in camera

รายงานการประชุมสภา
minutes of the sitting

รายงานของคณะกรรมาธิการ

report of the committee

ร่ำรวยผิดปกติ
unusually wealthy

เรียกประชุมรัฐสภา
convoke the National Assembly / convoke the Parliament

เรียงตามลำดับมาตรา
section by section

เรื่องด่วน
matter requiring urgency

เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
matter of which the committees have finished the consideration


เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อ
ที่ประชุม
matter of which the Presiding Officer shall inform the sitting

เรื่องที่เสนอใหม่
newly presented matter

ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ
countersign the Royal Command

ลงมติ
make a resolution / vote

เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
Secretary-General of the Election Commission

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
Secretary-General of the National Counter Corruption Commission

เลขาธิการวุฒิสภา
Secretary-General of the Senate

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Secretary-General of the House of Representatives

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลปกครอง
Secretary-General of the Office of the Administrative Courts

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม
Secretary-General of the Office of the Court of Justice

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
Secretary-General of the Office of the Constitutional Court

เลขานุการคณะกรรมาธิการ
Secretary of the Committee


เลขานุการประธานรัฐสภา
Secretary to the President of the National Assembly / Secretary to the President of the Parliament

เลขานุการประธานวุฒิสภา
Secretary to the President of the Senate


เลขานุการประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
Secretary to the President of the House of Representatives

เลขานุการผู้นำฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร
Secretary to the Leader of the Opposition in the House of Representatives

เลิกการประชุมสภา
terminate the sitting

เลือกตั้ง
elect

เลื่อนการประชุมสภา
adjourn the sitting

วาระการดำรงตำแหน่ง
term of office

วุฒิสภา
Senate

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
Supreme Court of Justice’s Criminal Division for Persons Holding Political Positions

ศาลรัฐธรรมนูญ
Constitutional Court

สงวนความเห็น
reserve the opinion

สงวนคำแปรญัตติ
reserve an amendment to the motion

ส่งคืน
return

สภาผู้แทนราษฎร
House of Representatives

สมัยประชุม
session

สมัยประชุมวิสามัญ
extraordinary session

สมัยประชุมสามัญทั่วไป
general ordinary session


สมัยประชุมสามัญ
นิติบัญญัติ
legislative ordinary session

สมาชิกเท่าที่มีอยู่
existing members

สมาชิกพรรคการเมือง
member of a political party

สมาชิกภาพ

membership

สมาชิกวุฒิสภา
senator /
member of the Senate

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
member of the House of Representatives

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
member of the House of Representatives on a party-list basis

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
member of the House of Representatives on a constituency basis


สังกัดพรรคการเมือง
belong to the political party

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
the Secretariat of the Senate

สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
the Secretariat of the House of Representatives

สิทธิเลือกตั้ง
right to vote at an election

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
right to be a candidate in an election

เสนอคำแปรญัตติ
submit an amendment to the motion

เสียงข้างน้อย
minority of votes

เสียงข้างมาก
majority of votes

เสียงชี้ขาด
casting vote

หน่วยเลือกตั้ง
polling station

หน้าที่ไปเลือกตั้ง
duty to exercise one’s right to vote at an election


หลักการ
principle

หลักการและเหตุผล
principle and reason

เห็นชอบ
approve

องค์ประชุม
quorum

อนุกรรมาธิการ
member of a sub-committee

อนุมัติ
approve

อภิปราย
debate

อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
general debate for the purpose of passing a vote of no-confidence in the Prime Minister


อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
general debate for the purpose of passing a vote of
no-confidence in an individual Minister


ออกเสียงลงคะแนน
cast ballot

อายุของวุฒิสภา
term of the Senate

อายุของสภาผู้แทนราษฎร
term of the House of Representatives

อำนาจควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน
power to control the administration of the State affairs

อำนาจหน้าที่
powers and duties

อำนาจอธิปไตย
sovereign power

เอกสิทธิ์
privilege


***********

ศัพท์ ตำรวจและทหาร


คำย่อด้านความมั่นคง
คำย่อ
ชื่อองค์กร/หน่วยงาน/กรรมการ/กลุ่ม (ไทย)
ชื่อ องค์กร/หน่วยงาน/กรรมการ (อังกฤษ)
ไทย
อังกฤษ
หน่วย งานราชการในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม

สมช.
NSC
สำนักงานสภาความ มั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council
สขช.
NIA
สำนัก ข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency
ศป.ข.
NICC
ศูนย์ ประสานข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Coordinating Center
ปปง.
AMLO
สำนัก งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office
ปปช.
NCCC
สำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
The Office of the National Counter Corruption Commission
ป.ป.ส.
ONCB
สำนักงานคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
Office of the Narcotics Control Board

DSI
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation

CIFS
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Central Institute of Forensic Science Thailand
ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police
ศรภ.บก.ทหารสูงสุด
AFSC
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
Armed Forces Security Center

NDWC
ศูนย์ แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
National Disaster Warning Center

PMOC
ศูนย์ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
Prime Minister Operations Center

MOC
ศูนย์ ปฏิบัติการระดับกระทรวง
Ministry Operations Center

POC
ศูนย์ ปฏิบัติการระดับจังหวัด
Provincial Operations Center
ศปก.ทบ.
AOC
ศูนย์ ปฏิบัติการกองทัพบก
Army Operations Center
ศปก.ทร.
NOC
ศูนย์ ปฏิบัติการกองทัพเรือ
Navy Operations Center
ศปก.ทอ.
AFOC
ศูนย์ ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
Air Force Operations Center
ศปก.ตร.สน.

ศูนย์ ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า

ศอ.บต.
SBPAC
ศูนย์ อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
The Southern Border Provinces Administrative Center
กอ.สสส.จชต.
SBPPC
กองอำนวยการเสริมสร้าง สันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces Peace-Building Command
ศอร.บก.ทหารสูงสุด
JOCSCHQ
ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด
Joint Operations Center, Supreme Command Headquarters
ศปพ.ศอร.ฯ
TNCBCC
ศูนย์ประสานงานชายแดนไทยกับประเทศ เพื่อนบ้าน
Thailand-Neighboring Countries Border Coordinating Center


กอง กิจการชายแดนไทย-กัมพูชา
Thai-Cambodia Border Affairs Division


กอง กิจการชายแดนไทย-ลาว
Thai-Laos Border Affairs Division


กอง กิจการชายแดนไทย-พม่า
Thai-Mynmar Border Affairs Division


กอง กิจการชายแดนไทย-มาเลเซีย
Thai-Malaysia Border Affairs Division

TMAC
ศูนย์ ทุ่นระเบิดแห่งชาติ
Thailand Mine Action Center
ศบภ.กห.
AFDC
ศูนย์ บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงกลาโหม
Armed Forces Development Command
นทพ.

หน่วย บัญชาการทหารพัฒนา

ปภ.
DDPM
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Department of Disaster Prevention and Mitigation
ปค.
DOPA
กรมการปกครอง
Department of Provincial Administration
บช.ก.
CIB
กองบัญชาการตำรวจสอบสวน กลาง
Central Investigation Bureau
ป.
CSD
กองปราบปราม
Crime Suppression Division
ส.
SB
สำนักงานตำรวจสันติบาล
Special Branch
บช.ปส.
NSB
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Suppression Bureau
สตม.
IB
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Bureau
บช.ตชด.
BPP
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police

DTLA
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
Department of Treaties and Legal Affairs


กรมองค์การระหว่างประเทศ
International Organizations Department


กรมอาเซียน
Department of ASEAN Affairs


คณะกรรมการ

กอส.
NRC
คณะกรรมการอิสระเพื่อ ความสมานฉันท์แห่งชาติ
The National Reconciliation Commission
กสชต.

คณะ กรรมการนโยบายเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้


RBC
คณะ กรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
Regional Border Committee

TBC
คณะ กรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น
Township Border Committee

JC
คณะ กรรมาธิการร่วม
Joint Commission

GBC
คณะกรรมการชายแดนทั่วไป
General Border Committee
นอก.
COCIT
คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการแก้ไข ปัญหาการก่อการร้ายสากล
Committee for Countering International Terrorism
อกรส.
SUB-COCIT
คณะอนุกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาการก่อ การร้ายสากล
Sub-Committee for Countering International Terrorism

ICC
คณะ กรรมการกลางอิสลาม
Islamic Central Committee


องค์การระหว่าง ประเทศ/หน่วยงานต่างประเทศ


UNSC
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห ประชาชาติ
United Nations Security Council

OIC
องค์การการ ประชุมอิสลาม
The Organization of The Islamic Conference

RHRCC
ศูนย์ ประสานงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมประจำภูมิภาค
Regional-Based Humanitarian Relief Coordinating Center

ICRC
คณะกรรมการกาชาด ระหว่างประเทศ
International Committee of the Red Cross

ICJ
ศาล ยุติธรรมระหว่างประเทศ
International Court of Justice

UNDRC
สำนัก งานผู้ประสานงานในการบรรเทาภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ
Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator

UNHCR
สำนักงานข้า หลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

WTO
องค์การการค้าโลก
World Trade Organization

NAM
กลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด
Non-Aligned Movement

OSCE
องค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป
Organization for Security and Cooperation in Europe

IAEA
สำนักงานพลัง ปรมาณูระหว่างประเทศ
International Atomic Energy Agency

Non –NATO Ally
พันธมิตรนอกนาโต
Non- North Atlantic Treaty Organisation Ally

DEA
สำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกา
Drug Enforcement Administration

NAS
แผนกกิจการยาเสพติด สถานทูตสหรัฐอเมริกา
Narcotic Affair Section, US Embassy

JUSMAG-THAI
คณะ ที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย
Joint US Military Advisory Group Thailand

IMETP
โครงการฝึกและศึกษาทางทหารระหว่างประเทศของ สหรัฐฯ
The International Military Education and Training Program

DCP
โครงการ ร่วมมือป้องกันร่วมกันระหว่างไทย-ออสเตรเลีย
Defence Cooperation Program

MAP
โครงการช่วยเหลือทางทหารของนิวซีแลนด์
Mutual Assistance Program


ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ACD
ความ ร่วมมือเอเชีย
Asia Cooperation Dialogue

ACMECS
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง
Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy

AFTA-NAFTA
ความ ร่วมมือระหว่างเขตการค้าเสรีอาเซียนกับเขตการค้าเสรี อเมริกาเหนือ
ASEAN Free Trade Area – North America Free Trade Area

FTA
เขตการค้า เสรี
Free Trade Area

APEC
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย -แปซิฟิก
Asia Pacific Economic Cooperation

ARF
การประชุมอา เซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ASEAN Regional Forum

ASEAN+3
ความสัมพันธ์อาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธาณรัฐเกาหลี
ASEAN - China, Japan and the Republic of Korea Relationship

G8
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ๘ ประเทศ
Group of Eight

CBMs
มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
Confidence Building Measures

NMD
โครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ในสหรัฐฯ)
National Missile Defence

TMD
โครงการต่อต้าน ขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล (ในยุทธบริเวณนอกสหรัฐฯ)
Theatre Missile Defence


กลุ่ม/ขบวนการก่อการร้าย


LTTE
กลุ่มก่อ การร้ายพยัคฆ์ทมิฬอีแลม ในศรีลังกา
Liberation Tigers of Tamil Eelam

SSM
ขบวน การแบ่งแยกดินแดนชาวซิกห์ในอินเดีย
Sikh Separatist Movement

NSCN
กลุ่ม สภาสังคมนิยมแห่งชาตินาคาแลนด์ ในอินเดีย
National Socialist Council of Nagaland

JRA
ขบวนการกองทัพญี่ปุ่นแดง
Japanese Red Army


ลัทธิ โอม ชินริเกียว ในญี่ปุ่น
Aum Shinrikyo

ASG
กลุ่มมุสลิมแบ่ง แยกดินแดน อบู ซัยยาฟ ในฟิลิปปินส์
Abu Sayyaf Group

MNLF
กลุ่ม แนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติโมโร
ในฟิลิปปินส์
Moro National Liberation Front


กลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงฮิสบุลเลาะห์ ในเลบานอน
Hizbollah


ขบวน การมุสลิมหัวรุนแรงฮามาส ในปาเลสไตน์
Hamas

FRC
สภาปฏิวัติฟา ตาห์
Fatah Revolutionary Council

JI
กลุ่มเจมาห์ อิสลามียะห์
Jemaah Islamiyyah


กลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะห์
Al Qaida

KMM
กลุ่ม คัมปูลัน มูจาฮิดีน มาเลเซีย
Kampulan Mujaheddin Malaysia

ANO
องค์การ ก่อการร้ายอาบู นิดาล ในปาเสลไตน์
Abu Nidal Organization

IRA
กอง ทัพกู้ชาติไอริช
Irish Republican Army

PLO
องค์กรปลดปล่อย ปาเลสไตน์
Palestine Liberation Organization

GAM
ขบวนการอาเจ ห์เสรี
Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)


กลุ่มผู้ ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย


PULO
องค์กรปลด ปล่อยรัฐปัตตานี
Patani United Liberation Organization

BNPP
ขบวน การแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติปัตตานี
Barisan National Pembebasan Patani

BIPP
ขบวน การแนวร่วมอิสลามแห่งชาติปัตตานี
Barisan Islam Pembebasan Patani

BRN Coordinate
กลุ่มโจรบีอาร์เอ็น โคออดิเนต (สายการเมืองและศาสนา)
Barasi Revolusi Nasional Coordinate

BRN Congress
กลุ่มโจรบีอาร์เอ็น คองเกรส (สายกองกำลังติดอาวุธ)
Barasi Revolusi Nasional Congress

BRN Ulama
กลุ่มโจรบีอาร์เอ็น อูลามา (สายศาสนา)
Barasi Revolusi Nasional Ulama

BERSATU
แนวร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี หรือเบอร์ซาตูใหม่
Barisan Bersatu Kemerdekaan Patani

RKK
หลัก สูตรการฝึกระดับยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก
Runda Kumpulan Kecil

PMP
ขบวน การเยาวชนกู้ชาติรัฐปัตตานี
Permuda Merdeka Patani

GMIP
กลุ่ม โจรมูจาฮีดีนอิสลามปัตตานี
Gerakan Mujaheddin Islam Patani

PUSAKA
มูลนิธิ ศูนย์ตาดีกานราธิวาส
Pusat Persatuan Takida Narathiwat


การ บริหารและอื่นๆ


GFMIS
โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
Government Fiscal Management Information System

KPI
ตัวชี้วัด
Key Performance Indicator

GSP
ระบบ การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป
Generalized System of Preferences

GATT
ความตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า
General Agreement on Tariffs and Trade


*************************************

http://www.navy.mi.th/newwww/code/special/terminology/terminology.php?id=3


ภาษา อังกฤษ
คำย่อ
ภาษาไทย


Fleet Admiral
FADM
จอมพลเรือ


Admiral
ADM
พลเรือเอก


Vice Admiral
VADM
พลเรือโท


Rear Admiral Upper Half
RADM
พลเรือตรี


Rear Admiral Lower Half
RADML
พลเรือจัตวา


Captain
CAPT
นาวาเอก


Commander
CDR
นาวาโท


Lieutenant Commander
LCDR
นาวาตรี


Lieutenant
LT
เรือเอก


Lieutenant Junior Grade
LTJG
เรือโท


Ensign
ENS
เรือตรี


Master Chief Petty Officer of the Navy
MCPON
พันจ่าเอกพิเศษ


Master Chief Petty Officer
MCPO
พันจ่าเอก


Senior Chief Petty Officer
SCPO
พันจ่าโท


Chief Petty Officer
CPO
พันจ่าตรี


Petty Officer 1st Class
PO1
จ่าเอก


Petty Officer 2nd Class
PO2
จ่าโท


Petty Officer 3rd Class
PO3
จ่าตรี


Seaman
SN
พลทหาร


Seaman Apprentice
SA
พลทหาร


Seaman Recruit
SR
พลทหาร

ภาษา อังกฤษ
คำย่อ
ภาษาไทย


Commanding Officer
CO
ผู้บังคับการเรือ


Executive Officer
XO
ต้นเรือ


Department Head

หัวหน้าแผนก


Engineer Officer หรือ Chief Engineer

ต้นกล


Navigator

ต้นหน


Operations Officer

นายทหารยุทธการ


Weapons Officer

นายทหารการอาวุธ


First Lieutenant

นายทหารการเรือ


Communications Officer

นายทหารสื่อสาร


Combat Information Center Officer

นายทหารศูนย์ยุทธการ


Electronics Warfare Officer

นายทหารสงครามอิเล็กทรอนิกส์


Gunnery Officer

ต้นปืน


Missile Officer

นายทหารการอาวุธนำวิถี


Anti-submarine Warfare Officer

นายทหารปราบเรือดำน้ำ


Combat Systems Officer

นายทหารระบบอำนวยการรบ


Electronics Material Officer

นายทหารอิเล็กทรอนิกส์


Electronics Readiness Officer

นายทหารไฟฟ้าอาวุธ


Main Propulsion Assistant

นายช่างกล


Damage Control Assistant

นายทหารป้องกันความเสียหาย


Electrical Officer

นายทหารไฟฟ้า


Supply Officer

นายทหารพลาธิการ


Medical Officer

นายแพทย์


Officer of the Deck-Underway

นายทหารยามเรือเดิน


Officer of the Deck-In Port
OOD
นายทหารยามเรือจอด


Junior Officer of the Deck
JOOD
ผู้ช่วยนายทหารยามเรือเดิน/จอด


Conning Officer

นายทหารนำเรือภาษาอังกฤษ
คำ ย่อ
ภาษาไทย


Royal Thai Navy Headquarters

กองบัญชาการกองทัพเรือ


Commander-in-Chief, Royal Thai Navy

ผู้บัญชาการทหารเรือ


Deputy Commander-in-Chief, Royal Thai Navy

รองผู้บัญชาการทหารเรือ


Assistant Commander-in-Chief, Royal Thai Navy

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ


Chief of Staff, Royal Thai Navy

เสนาธิการทหารเรือ


Deputy Chief of Staff, Royal Thai Navy

รองเสนาธิการทหารเรือ


Assistant Chief of Staff for Personnel, Royal Thai Navy

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกำลังพล


Assistant Chief of Staff for Intelligence, Royal Thai Navy

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว


Assistant Chief of Staff for Operations, Royal Thai Navy

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ


Assistant Chief of Staff for Logistics, Royal Thai Navy

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธบริการ


Chief, Staff Officer to Commander-in-Chief, Royal Thai Navy

หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ


Aide to … เช่น Aide to Commander-in-Chief, Royal Thai Navy

นายธง (ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา) เข่น นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ


Naval Secretariat Department, Royal Thai Navy

สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


Secretary, Naval Secretariat Department

เลขานุการ


Deputy Secretary, Naval Secretariat Department

รองเลขานุการ


Naval Administration Department

กรมสารบรรณทหารเรือ


Director General, Naval Administration Department

เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Administration Department

รองเจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ


Naval Personnel Department

กรมกำลังพลทหารเรือ


Director General, Naval Personnel Department

เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Personnel Department

รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ


Naval Intelligence Department

กรมข่าวทหารเรือ


Director General, Naval Intelligence Department

เจ้ากรมข่าวทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Intelligence Department

รองเจ้ากรมข่าวทหารเรือ


Thai Naval Attache/Washington

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย/(เมืองหลวงต่างประเทศ เช่น กรุงวอชิงตัน)


Naval Operations Department

กรมยุทธการทหารเรือ


Director General, Naval Operations Department

เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Operations Department

รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ


Naval Logistics Department

กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ


Director General, Naval Logistics Department

เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Logistics Department

รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ


Naval Communications Department

กรมสื่อสารทหารเรือ


Director General, Naval Communications Department

เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Communications Department

รองเจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ


Naval Civil Affairs Department

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ


Director General, Naval Civil Affairs Department

เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Civil Affairs Department

รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ


Office of the Comptroller of the Royal Thai Navy

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ


Comptroller

ปลัดบัญชี


Deputy Comptroller

รองปลัดบัญชี


Assistant Comptroller

ผู้ช่วยปลัดบัญชี


Naval Finance Department

กรมการเงินทหารเรือ


Director General, Naval Finance Department

เจ้ากรมการเงินทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Finance Department

รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ


Naval Inspector General Department

กรมจเรทหารเรือ


Director General, Naval Inspector General Department

เจ้ากรมจเรทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Inspector General Department

รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ


Naval Auditing Office

สำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ


Director General, Naval Auditing Office

ผู้อำนวยการ


Deputy Director General, Naval Auditing Office

รองผู้อำนวยการ


ภาษา อังกฤษ
คำย่อ
ภาษาไทย


Royal Thai Fleet

กองเรือยุทธการ


Commander-in-Chief, Royal Thai Fleet

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ


Deputy Commander-in-Chief, Royal Thai Fleet

รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ


Chief of Staff, Royal Thai Fleet

เสนาธิการกองเรือยุทธการ


Deputy Chief of Staff, Royal Thai Fleet

รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ


Chief, Staff Officer to Commander-in-Chief, Royal Thai Fleet

หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ


First Naval Area Command, Royal Thai Fleet

กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ


Commander, First Naval Area Command

ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1


Deputy Commander, First Naval Area Command

รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1


Chief of Staff, First Naval Area Command

เสนาธิการกองเรือภาคที่ 1


Second Naval Area Command, Royal Thai Fleet

กองเรือภาคที่ 2 กองเรือยุทธการ


Commander, Second Naval Area Command

ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2


Deputy Commander, Second Naval Area Command

รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 2


Chief of Staff, Second Naval Area Command

เสนาธิการกองเรือภาคที่ 2


Third Naval Area Command, Royal Thai Fleet

กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ


Commander, Third Naval Area Command

ผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3


Deputy Commander, Third Naval Area Command

รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 3


Chief of Staff, Third Naval Area Command

เสนาธิการกองเรือภาคที่ 3


Patrol Squadron, Royal Thai Fleet

กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ


Commander, Patrol Squadron

ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว


Frigate Squadron One, Royal Thai Fleet

กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ


Commander, Frigate Squadron One

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1


Frigate Squadron Two, Royal Thai Fleet

กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ


Commander, Frigate Squadron Two

ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2


Helicopter Carrier Squadron, Royal Thai Fleet

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ


Commander, Helicopter Carrier Squadron

ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์


Mine Squadron, Royal Thai Fleet

กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ


Commander, Mine Squadron

ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด


Amphibious Squadron

กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ


Commander, Amphibious Squadron

ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบก


Combat Support Service Squadron, Royal Thai Fleet

กองเรือยุทธบริการ กองเรือยุทธการ


Commander, Combat Support Service Squadron

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธบริการ


Riverine Squadron, Royal Thai Fleet

กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ


Commander, Riverine Squadron

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ


Naval Air Division, Royal Thai Fleet

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ


Commander, Naval Air Division

ผู้บัญชาการกองบินทหารเรือ


Naval Special Warfare Group

หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ


Commander, Naval Special Warfare Group

ผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ


Fleet Training Command, Royal Thai Fleet

กองการฝึก กองเรือยุทธการ


Commander, Fleet Training Command

ผู้บัญชาการกองการฝึก


Coast Guard Command

กองเรือป้องกันฝั่ง


Commander, Coast Guard Command

ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง


Deputy Commander, Coast Guard Command

รองผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่ง


Chief of Staff, Coast Guard Command

เสนาธิการกองเรือป้องกันฝั่ง


First Coast Guard Area Command

กองเรือป้องกันฝั่งเขต 1


Commander, First Coast Guard Area Command

ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 1


Second Coast Guard Area Command

กองเรือป้องกันฝั่งเขต 2


Commander, Second Coast Guard Area Command

ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 2


Third Coast Guard Area Command

กองเรือป้องกันฝั่งเขต 3


Commander, Third Coast Guard Area Command

ผู้บัญชาการกองเรือป้องกันฝั่งเขต 3


Royal Thai Marine Corps

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


Commandant, Royal Thai Marine Corps

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


Deputy Commandant, Royal Thai Marine Corps

รองผู้บัญชาการ


Chief of Staff, Royal Thai Marine Corps

เสนาธิการ


Marine Division, Royal Thai Marine Corps

กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


Commander, Marine Division

ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน


Royal Thai Marine Corps Training Center

ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


Commander, Royal Thai Marine Corps Training Center

ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก


Air and Coastal Defence Command

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


Commander, Air and Coastal Defence Command

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


Commander, Air and Coastal Defence Command

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


Chief of Staff, Air and Coastal Defence Command

เสนาธิการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง


Bangkok Naval Base

ฐานทัพเรือกรุงเทพ


Commandant, Bangkok Naval Base

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ


Deputy Commandant, Bangkok Naval Base

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ


Chief of Staff, Bangkok Naval Base

เสนาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ


Sattahip Naval Base

ฐานทัพเรือสัตหีบ


Commandant, Sattahip Naval Base

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


Deputy Commandant, Sattahip Naval Base

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


Chief of Staff, Sattahip Naval Base

เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ


Naval Supply Center, Sattahip Naval Base

ศูนย์ส่งกำลัง ฐานทัพเรือสัตหีบ


Director, Naval Supply Center

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งกำลัง


Workshop Department, Sattahip Naval Base

กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ


Director, Workshop Department

เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ


Songkhla Naval Base

ฐานทัพเรือสงขลา


Commandant, Songkhla Naval Base

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา


Deputy Commandant, Songkhla Naval Base

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา


Chief of Staff, Songkhla Naval Base

เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา


Phang-Nga Naval Base

ฐานทัพเรือพังงา


Commandant, Phang-Nga Naval Base

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา


Deputy Commandant, Phang-Nga Naval Base

รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา


Chief of Staff, Phang-Nga Naval Base

เสนาธิการฐานทัพเรือพังงา


Naval Military Police Regiment

กรมสารวัตรทหารเรือ


Commandant, Naval Military Police Regiment

ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ


Deputy Commandant, Naval Military Police Regiment

รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือภาษา อังกฤษ
คำย่อ
ภาษาไทย


Naval Dockyard Department

กรมอู่ทหารเรือ


Commander, Naval Engineering Command

เจ้ากรมอู่ทหารเรือ


Executive Commander, Naval Engineering Command

รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ฝ่ายบริหาร


Technical Commander, Naval Engineering Command

รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ฝ่ายเทคนิค


Chief Engineer for Naval Dockyard

นายช่างใหญ่ประจำกรมอู่ทหารเรือ


Naval Engineering Planning, Naval Dockyard Department

กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


Director General, Naval Engineering Planning

เจ้ากรมแผนการช่าง


Deputy Director General, Naval Engineering Planning

รองเจ้ากรมแผนการช่าง


Development Department, Naval Dockyard Department

กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ


Director General, Development Department

เจ้ากรมพัฒนาการช่าง


Deputy Director General, Development Department

รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง


Thonburi Naval Dockyard, Naval Dockyard Department

อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ


Director, Thonburi Naval Dockyard

ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี


Deputy Director, Thonburi Naval Dockyard

รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือธนบุรี


Phrachulachomklao Naval Dockyard, Naval Dockyard Department

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ


Director, Phrachulachomklao Naval Dockyard

ผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า


Deputy Director, Phrachulachomklao Naval Dockyard

รองผู้อำนวยการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า


Planning Assistant Director, Phrachulachomklao Naval Dockyard

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน


Production Assistant Director, Phrachulacomklao, Naval Dockyard

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต


Naval Electronics Department

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ


Director General, Naval Electronics Department

เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Electronics Department

รองเจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ


Naval Public Works Department

กรมช่างโยธาธิการทหารเรือ


Director General, Naval Public Works Department

เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Public Works Department

รองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ


Naval Ordnance Department

กรมสรรพาวุธทหารเรือ


Director General, Naval Ordnance Department

เจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Ordnance Department

รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารเรือ


Naval Supply Department

กรมพลาธิการทหารเรือ


Director General, Naval Supply Department

เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Supply Department

รองเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ


Naval Medical Department

กรมแพทย์ทหารเรือ


Surgeon General, Naval Medical Department

เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ


Deputy Surgeon General, Naval Medical Department

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ


Assistant Surgeon General, Naval Medical Department

ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ


Director, Somdejphrapinklao Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า


Director, Somdejphranangchaosirikit Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


Director, Bangkok Naval Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ


Director, Abhakornkiartiwong Hospital

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์


Naval Transportation Department

กรมการขนส่งทหารเรือ


Director General, Naval Transportation Department

เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Transportation Department

รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ


Hydrographic Department

กรมอุทกศาสตร์


Director General, Hydrographic Department

เจ้ากรมอุทกศาสตร์


Deputy Director General, Hydrographic Department

รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์


Assistant Director General, Hydrographic Department

ผู้ช่วยเจ้ากรมอุทกศาสตร์


Naval Welfare Department

กรมสวัสดิการทหารเรือ


Director General, Naval Welfare Department

เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Welfare Department

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ


Naval Science Department

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ


Director General, Naval Science Department

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Science Department

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ


Naval Research and Development Office

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ


Director General, Naval Research and Development Office

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ


Deputy Director General, Naval Research and Development Office

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือภาษา อังกฤษ
คำย่อ
ภาษาไทย


Institute of Advanced Naval Studies

สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง


Superintendent, Institute of Advanced Naval Studies

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง


Deputy Superintendent, Institute of Advanced Naval Studies

รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง


Naval Education Department

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ


Director General, Naval Education Department

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ


Deputy Director General, Naval Education Department

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ


Royal Thai Naval Academy

โรงเรียนนายเรือ


Commandant, Royal Thai Naval Academy

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ


Deputy Commandant, Royal Thai Naval Academy

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ


Chief of Staff, Royal Thai Naval Academy

เสนาธิการโรงเรียนนายเรือ


Academic Dean, Academic Branch

หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ


Professor, Academic Branch

ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สถานีตำรวจ
Police Station
หัวหน้าสถานีตำรวจ
Chief of …Police Station
สวป.
Inspector (Patrol)
สว.สส.
Inspector (Investigations)
สว.จร.
Inspector (Traffic)
สว.ธร.
Inspector(Administration)
พนักงานสอบสวน
Case Officer (Level 1-6)
ฝ่ายบริหาร
Administrative Affairs
ฝ่ายปราบ ปราม
Crime Suppression
ฝ่ายกิจการพิเศษ
Special Tasks Affairs
ฝ่าย สอบสวนและกฎหมาย
Legal Affairs
ทำหน้าที่ประสานงาน
Liaison Officer to…
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police
กองบัญชาการ / สำนัก
Bureau
สำนักงาน
Office of…
กองบังคับการ
Division
สถาบัน
Institute of…
ภาควิชา
Faculty of…
ศูนย์
…Center
กองกำกับการ
Sub-Division
ตู้ ยามตำรวจ
Police Sub-Station

ตำแหน่ง
ตำแหน่งภาษาอังกฤษ
ผบ.ตร.
Commissioner General
จตช.
Inspector General
รอง ผบ.ตร.
Deputy Commissioner General
หน.นรป.
Chief of Royal Court Security
ทปษ(สบ 10)
Advisor(Level 10)
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
Assistant Commissioner General
ทปษ(สบ 9)
Advisor (Level 9)
ผบช.
Commissioner
จตร.
Commissioner of the Office of Inspector General
รอง ผบช.
Deputy Commissioner
ผบก.
Commander
ลก.ตร.
Secretary to the Royal Thai Police
ผู้ชำนาญการพิเศษ
Specialist
รอง ผบก.
Deputy Commander
ผกก.
Superintendent
รอง ผกก.
Deputy Superintendent
สว.
Inspector
รอง สว.
Deputy Inspector
ผบ.หมู่
Constable
รอง ผบ.หมู่
Trainee ( ใช้เฉพาะนักเรียนตำรวจ ในศูนย์ฝึกอบรม )
รรท. รก. รกน.
Acting………………….
ปรท. ทกท.
For……………………..

ชั้นสัญญา บัตร Commissioned Officer
ชั้นประทวน Non - Commissioned Officer
ว่า ที่...... Acting ………

ศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยงานในสังกัด ตร.
ชื่อ หน่วยภาษาไทย
ชื่อหน่วยภาษาอังกฤษ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ROYAL THAI POLICE
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE ATTACHED TO THE COMMISSIONER GENERAL
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
OFFICE OF THE SECRETARY
กองการเงิน
FINANCE DIVISION
กองการต่างประเทศ
FOREIGN AFFAIRS DIVISION
กองกำลังพล
PERSONNEL DIVISION
กองงบประมาณ
BUDGET DIVISION
กองบินตำรวจ
POLICE AVIATION DIVISION
กองพัฒนาการจราจร และบริการประชาชน
TRAFFIC AND CIVIL SERVICE PLANNING DIVISION
กอง พัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม
CRIME CONTROL AND PLANNING DIVISION
กอง พลาธิการและสรรพาวุธ
QUARTERMASTER’S DIVISION
กองวิจัยและพัฒนา
RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
กองวินัย
DISCIPLINARY DIVISION
กอง สารนิเทศ
PUBLIC RELATIONS DIVISION
กองสวัสดิการ
WELFARE DIVISION
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
OPERATIONS CENTER
สำนัก งานคณะกรรมการนโยบาย
OFFICE OF ROYAL THAI POLICE POLICY MAKING
ตำรวจ แห่งชาติ
BOARD
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
METROPOLITAN POLICE BUREAU
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับการ ตำรวจจราจร
TRAFFIC DIVISION
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9
DIVISION 1-9
กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ
PATROL AND SPECIAL OPERATIONS DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
CENTER FOR CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN
ศูนย์สืบสวน
INVESTIGATION CENTER
ตำรวจภูธร ภาค 1-9
PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
ตำรวจภูธรจังหวัด
PROVINCIAL POLICE DIVISION
ศูนย์ ความมั่นคง
SECURITY CENTER
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ฝึกอบรม
TRAINING CENTER
ศูนย์สืบสวนสอบ สวน
INVESTIGATION CENTER
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
CENTRAL INVESTIGATION BUREAU
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กอง บังคับการตำรวจทางหลวง
HIGHWAY POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจ ท่องเที่ยว
TOURIST POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจน้ำ
MARINE POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจรถไฟ
RAILWAY POLICE DIVISION
กอง บังคับการทะเบียน
REGISTRATION DIVISION
กองบังคับการปราบปราม
CRIME SUPPRESSION DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CRIME DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ
COUNTER CORRUPTION DIVISION
กองบังคับการ ปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ECONOMIC AND CYBER CRIME DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ ฝึกอบรม
TRAINING CENTER
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
NARCOTICS SUPPRESSION BUREAU
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กอง บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1-3
DIVISION 1-3
กองบังคับการสอบสวน
INQUIRY DIVISION
ศูนย์การข่าว
INTELLIGENCE CENTER
ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
SPECIAL BRANCH
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับ การตำรวจสันติบาล 1-3
DIVISION 1-3
ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง
INTELLIGENCE PROCESSING CENTER
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว
INTELLIGENCE DEVELOPMENT CENTER
สำนัก งานตรวจคนเข้าเมือง
IMMIGRATION BUREAU
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร
BANGKOK IMMIGRATION DIVISION
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ
INTERNATIONAL AIRPORT IMMIGRATION DIVISION
ศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง
CENTRAL REGION IMMIGRATION CENTER
ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
NORTH EASTERN REGION IMMIGRATION CENTER
ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ
NORTHERN REGION IMMIGRATION CENTER
ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้
SOUTHERN REGION IMMIGRATION CENTER
ศูนย์สืบสวนสอบสวน
INVESTIGATION CENTER
กอง บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
BORDER PATROL POLICE BUREAU
กองบังคับการ อำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 1-4
DIVISION 1-4
กองบังคับการฝึกพิเศษ
SPECIAL TRAINING DIVISION
กองบังคับ การสนับสนุน
SUPPORT DIVISION
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
AIRBORNE DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
สำนัก งานกฎหมายและสอบสวน
OFFICE OF LEGAL AFFAIRS
กองนิติการ
LEGAL AFFAIRS DIVISION
กองคดีอาญา
CRIMINAL AFFAIRS DIVISION
กองคดี ปกครองและคดีแพ่ง
ADMINISTRATIVE AND CIVIL AFFAIRS DIVISION
สถาบัน ส่งเสริมงานสอบสวน
PROSECUTION AFFAIRS INSTITUTE
สำนักงานจเรตำรวจ
OFFICE OF THE INSPECTOR – GENERAL
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองตรวจราชการ 1-5
INSPECTION DIVISION 1-5
สำนักงานนาย ตำรวจราชสำนักประจำ
OFFICE OF THE ROYAL COURT SECURITY POLICE
สำนัก งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ
OFFICE OF FORENSIC SCIENCE
กองบังคับการ อำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองพิสูจน์หลักฐาน
SCIENTIFIC CRIME DETECTION DIVISION
กองวิทยาการภาค 1-4
REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 1-4
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์
FORENSIC SCIENCE DEVELOPMENT CENTER
กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์และส่งกลับ
DISASTER VICTIM IDENTIFICATION CENTER
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
กองตำรวจสื่อสาร
COMMUNICATIONS DIVISION
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
CRIMINAL RECORDS DIVISION
ศูนย์ ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
HIGH TECH CRIME CENTER
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
CENTRAL INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
กอง บัญชาการศึกษา
POLICE EDUCATION BUREAU
กองอำนวยการและมาตรฐานการ ศึกษา
GENERAL STAFF AND EDUCATION STANDARDS DIVISION
กองการสอบ
ADMISSION DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ ฝึกอบรมตำรวจกลาง
CENTRAL TRAINING CENTER
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
INSTITUTE OF POLICE ADMINISTRATION DEVELOPMENT
โรงพยาบาลตำรวจ
POLICE GENERAL HOSPITAL
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
วิทยาลัย พยาบาลตำรวจ
POLICE NURSING COLLEGE
สถาบันนิติเวชวิทยา
INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ROYAL POLICE CADET ACADEMY
กองบังคับการอำนวยการ
GENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับ การบริการการศึกษา
EDUCATION SUPPORT DIVISION
กองบังคับการปกครอง
CADET COMMAND DIVISION
กองบังคับการวิชาการ
ACADEMIC DIVISION
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ
OFFICE OF THE POLICE COMMISSION
กองตรวจสอบ และทะเบียนประวัติ
PERSONNEL RECORDS DIVISION
กองพัฒนาระบบตำแหน่ง และบริหารงานบุคคล
PERSONNEL DEVELOPMENT DIVISION
กองมาตรฐานวินัย
DISCIPLINARY STANDARDS DIVISION
กองอุทธรณ์
DISCIPLINARY APPEALS DIVISION
ยศ และตำแหน่งข้าราขการตำรวจเป็นภาษาอังกฤษชื่อตำแหน่ง(ภาษา ไทย)
คำย่อ(ภาษาไทย)
ชื่อตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)
คำย่อ(ภาษาอังกฤษ)
พลตำรวจเอก
พล.ต.อ.
Police General
Pol.Gen.
พลตำรวจโท
พล.ต.ท.
Police Lieutenant General
Pol.Lt.Gen
พลตำรวจตรี
พล.ต.ต.
Police Major General
Pol.Maj.Gen.
พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.
Police Colonel
Pol.Col.
พันตำรวจโท
พ.ต.ท.
Police Lieutenant Colonel
Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี
พ.ต.ต.
Police Major
Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก
ร.ต.อ.
Police Captian
Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท
ร.ต.ท.
Police Lieutenant
Pol.Lt.
ร้อยตำรวจรี
ร.ต.ต.
Police Sub-Lieutenant
Pol.sub.Lt.
ดาบตำรวจ
ด.ต.
Police Senior Sergeant Major
Pol.Sen.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ
จ.ส.ต.
Police Sergeant Major
Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก
ส.ต.อ.
Police Sergeant
PolSgt.
สิบตำรวจโท
ส.ต.ท.
Police Corporal
Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี
ส.ต.ต.
Police Lance Corporal
Pol.L/C.
พลตำรวจ
พลฯ
Police Constable
Pol.Const.
ชื่อตำแหน่ง(ภาษาไทย)
คำย่อ(ภาษาไทย)
ชื่อ ตำแหน่งภาษาอังกฤษ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผบ.ตร.
COMMISSIONER - GENERAL
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รอง ผบ.ตร.
DEPUTY COMMISSIONER - GENERAL
(ฝ่ายบริหาร)
(บร.)
(ADMINISTRATION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
(ปป.)
(CRIME SUPPRESSION)
(ฝ่ายกิจการพิเศษ)
(กศ.)
(SPECIAL TASKS)
(ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน)
(กมส.)
( LEGAL AND LITIGATION)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ASSISTANT COMMISSION - GENERAL
(ฝ่ายบริหาร)
(บร.)
(ADMINISTRATION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
(ปป.)
(CRIME SUPPRESSION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติด)
(ปส.)
(NACOTICS SUPPRESSION)
(ฝ่ายกิจการพิเศษ)
(กศ.)
(SPECIAL TASKS)
(ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน)
(กมส.)
( LEGAL AND LITIGATION)
ผู้บัญชาการ
ผบช.
COMMISSIONER
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 9
ผบช.ภ.1 - 9
COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
รองผู้บัญชาการ
รอง ผบช.
DEPUTY COMMISSIONER
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ผู้ช่วย ผบช.
ASSISTANT COMMISSIONER
ผู้บังคับการ
ผบก.
COMMANDER
ผู้บังคับการอำนวยการ
ผบก.อก.
COMMANDER OF GENERAL STAFF DIVISION
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด..
ผบก.ภ.จว.
COMMANDER OF ...........PROVINCIAL POLICE
รองผู้บังคับการ
รอง ผบก.
DEPUTY COMMANDER
ผู้กำกับการ
ผกก.
SUPERINTENDENT
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาล
ผกก.สนง...
SUPERINTENDENT .......... POLICE STATION
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
ผกก.สภ.อ.
SUPERINTENDENT , AMPHOE .......... POLICE STATION
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบล
ผก ก.สภ.ต.
SUPERINTENDENT , TAMBON ..... POLICE STATION
รองผู้กำกับการ
รอง ผกก.
DEPUTY SUPERINTENDENT
สารวัตร
สว.
INSPECTOR
สารวัตรป้องกันปราบปราม
สวป.
INSPECTOR (SUPPRESSION)
สารวัตรสอบสวน
สวส.
INSPECTOR (INQUIRY)
สารวัตรสืบสวน
สว.สส.
INSPECTOR (INVESTIGATION)
สารวัตรจราจร
สว.จร.
INSPECTOR (TRAFFIC)
สารวัตรธุรการ
สว.ธร.
INSPECTOR (ADMINISTRATION)
รอง สว.
รอง สว.
SUB - INSPECTOR
ผู้บังคับหมู่
ผบ.หมู่
SQUAD LEADER
ลูกแถว

SERVIEMAN


*******************************

กอง บัญชาการกองทัพบก Royal Thai Army
สำนักงานผู้บังคับบัญชา Office of the Commander
ผู้บัญชาการทหารบก Commander in Chief
รองผู้บัญชาการทหารบก Deputy Commander in Chief
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) Assistant Commander in Chief (๑)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) Assistant Commander in Chief (๒)
เสนาธิการทหารบก Chied of Stsff
รองเสนาธิการทหารบก (๑) Deputy Chief of Staff (๑)
รองเสนาธิการทหารบก (๒) Deputy Chief of Staff (๒)
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล Assistant Chief of Staff for Personnel
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายข่าว Assistant Chief of Staff for Intelligence
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ Assistant Chief of Staff for Operations
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายส่งกำลังบำรุง Assistamt chief of Staff for Logistics
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน Assistant Chief of Staff for Civil Affairs
สำนักงานเลขานุการกองทัพบก Office of the Army Secretary
กรมฝ่ายเสนาธิการ Genera; Staff Department
กรมกำลังพลทหารบก Directorate of Personnel
เจ้ากรมกำลังพลทหารบก Director-General of Personnel
กรมข่าวทหารบก Directorate of Intelligence
เจ้ากรมข่าวทหารบก Director-General of Intelligence
กรมยุทธการทหารบก Directorate of Operatuibs
เจ้ากรมยุทธการทหารบก Director-General of Operations
กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก Directorate of Logistcs
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก Director-General of Loglstcs
กรมกิจการพลเรือน Directorate of Civil Affairs
เจ้ากรมกิจการพลเรือน Director-General of Vivil Affairs
สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก Office of the Army Comptroller
ปลัดบัญชีกองทัพบก Comptroller General
ฝ่ายกิจการพิเศษ Specia; Services Department
กรมสารบรรณทหารบก Adjutant General's Department
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก Adjutant General
กรมการเงินทหารบก Finance Department
เจ้ากรมการเงินทหารบก Director-General
กรมจเรทหารบก Inspector General's Department
เจ้ากรมจเรทหารบก Inspector General
กรมการสารวัตรทหารบก Provost Marchal General's Department
เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก Provost Marshal
กรมสวัสดิการทหารบก Department of Welfare
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก Director-General, of Welfare
หน่วยบัญชาการกำลังสำรองทหารบก Director-General, Dept. of Reserve Command
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรองทหารบก CG.Director-General, Dept. of Reserve Command
สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก Office of Research and
Development
ผู้อำนวยการสำนักงาน Director-General
สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก Army Audit Agency
ผู้อำนวยการสำนักงาน Auditor General
หน่วยข่าวกรองทางทหาร Army Militar Intelligence
ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร Commander
ฝ่ายยุทธบริการกรมการทหารช่าง Technical Service Engineer Department
เจ้ากรมการทหารช่าง Director-General
กรมการทหารสื่อสาร Department of Signal
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร Director-General
กรมสรรพาวุธทหารบก Ordance Department
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก Director-General
กรมการขนส่งทหารบก Department of Transportation
เจ้ากรมการขนส่งทหารบก Director-General
กรมพลาธิการทหารบก Department of Quartermaster
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก Director-General
กรมแพทย์ทหารบก Medical Department
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก Surgeon General
กรมยุทธโยธาทหารบก Department of Post Engineer
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก Director-General
กรมการสัตว์ทหารบก Department of Veterinary
เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก Director-General
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Department of Chemical
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Director-General
ส่วนกำลังรบ Combat Power Division
กองทัพภาคที่ ๑ First Armu Area Command
แม่ทัพภาคที่ ๑ CG, 1 st Army Area Command
กองทัพน้อยที่ ๑ First Armu Corps
แม่ทัพน้อยที่ ๑ CG, 2 nd Army Area Command
กองทัพภาคที่ ๒ Second Army Area Command
แม่ทัพภาคที่ ๒ CG, 2 nd Army Area Command
กองทัพน้อยที่ ๒ Second Army Corps
แม่ทัพน้อยที่ ๒ CG, 2 nd Army Corps
กองทัพภาคที่ ๓ Thrid Army Area Command
แม่ทัพภาคที่ ๓ CG, 3 nd Army Area Comand
กองทัพน้อยที่ ๓ Third Army Corps
แม่ทัพน้อยที่ ๓ CG, 3 nd Army Area Corps
กองทัพภาคที่ ๔ Fourth Army Area Command
แม่ทัพภาคที่ ๔ CG, 4 th Army Area Command
ส่วนสนับสนุนการรบ Combat Support power Division
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ Special Warfaer Command
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ CG, Special Warfare Command
ศูนย์สงครามพิเศษ Special Warfare Center
ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ CG, Special Warfare Center
ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Education Division Chulachomklao
ผู้บัญชาการโรงเรียน Royal Military Academy
สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง Institute of Army Academics
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง Commandant
กรมยุทธศึกษาทหารบก Army Training Command Department
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก Commandant General
ศูนย์การบินทหารบก Army Aviation Center
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก CG., Army Aviation Center


*******************************


Police Official Name

A B
1 ศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยงานในสังกัด ตร.
2 ชื่อหน่วยภาษาไทย ชื่อหน่วยภาษาอังกฤษ
3 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ROYAL THAI POLICE
4 สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ OFFICE ATTACHED TO THE COMMISSIONER GENERAL
5 สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ OFFICE OF THE SECRETARY
6 กองการเงิน FINANCE DIVISION
7 กองการต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS DIVISION
8 กองกำลังพล PERSONNEL DIVISION
9 กองงบประมาณ BUDGET DIVISION
10 กองบินตำรวจ POLICE AVIATION DIVISION
11 กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชน TRAFFIC AND CIVIL SERVICE PLANNING DIVISION
12 กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม CRIME CONTROL AND PLANNING DIVISION
13 กองพลาธิการและสรรพาวุธ QUARTERMASTER’S DIVISION
14 กองวิจัยและพัฒนา RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
15 กองวินัย DISCIPLINARY DIVISION
16 กองสารนิเทศ PUBLIC RELATIONS DIVISION
17 กองสวัสดิการ WELFARE DIVISION
18 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ OPERATIONS CENTER
19 สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย OFFICE OF ROYAL THAI POLICE POLICY MAKING
20 ตำรวจแห่งชาติ BOARD
21 กองบัญชาการตำรวจนครบาล METROPOLITAN POLICE BUREAU
22 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
23 กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC DIVISION
24 กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 DIVISION 1-9
25 กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ PATROL AND SPECIAL OPERATIONS DIVISION
26 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
27 ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี CENTER FOR CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN
28 ศูนย์สืบสวน INVESTIGATION CENTER
29 ตำรวจภูธรภาค 1-9 PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
30 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
31 ตำรวจภูธรจังหวัด PROVINCIAL POLICE DIVISION
32 ศูนย์ความมั่นคง SECURITY CENTER
33 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
34 ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER
35 ศูนย์สืบสวนสอบสวน INVESTIGATION CENTER
36 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CENTRAL INVESTIGATION BUREAU
37 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
38 กองบังคับการตำรวจทางหลวง HIGHWAY POLICE DIVISION
39 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว TOURIST POLICE DIVISION
40 กองบังคับการตำรวจน้ำ MARINE POLICE DIVISION
41 กองบังคับการตำรวจรถไฟ RAILWAY POLICE DIVISION
42 กองบังคับการทะเบียน REGISTRATION DIVISION
43 กองบังคับการปราบปราม CRIME SUPPRESSION DIVISION
44 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CRIME DIVISION
45 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN DIVISION
46 กองบังคับการปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ COUNTER CORRUPTION DIVISION
47 กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ECONOMIC AND CYBER CRIME DIVISION
48 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
49 ศูนย์ฝึกอบรม TRAINING CENTER
50 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด NARCOTICS SUPPRESSION BUREAU
51 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
52 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1-3 DIVISION 1-3
53 กองบังคับการสอบสวน INQUIRY DIVISION
54 ศูนย์การข่าว INTELLIGENCE CENTER
55 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
56 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล SPECIAL BRANCH
57 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
58 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1-3 DIVISION 1-3
59 ศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข่าวกรอง INTELLIGENCE PROCESSING CENTER
60 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
61 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว INTELLIGENCE DEVELOPMENT CENTER
62 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง IMMIGRATION BUREAU
63 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
64 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร BANGKOK IMMIGRATION DIVISION
65 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ INTERNATIONAL AIRPORT IMMIGRATION DIVISION
66 ศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
67 ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง CENTRAL REGION IMMIGRATION CENTER
68 ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NORTH EASTERN REGION IMMIGRATION CENTER
69 ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ NORTHERN REGION IMMIGRATION CENTER
70 ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ SOUTHERN REGION IMMIGRATION CENTER
71 ศูนย์สืบสวนสอบสวน INVESTIGATION CENTER
72 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน BORDER PATROL POLICE BUREAU
73 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
74 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 1-4 DIVISION 1-4
75 กองบังคับการฝึกพิเศษ SPECIAL TRAINING DIVISION
76 กองบังคับการสนับสนุน SUPPORT DIVISION
77 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ AIRBORNE DIVISION
78 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
79 สำนักงานกฎหมายและสอบสวน OFFICE OF LEGAL AFFAIRS
80 กองนิติการ LEGAL AFFAIRS DIVISION
81 กองคดีอาญา CRIMINAL AFFAIRS DIVISION
82 กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ADMINISTRATIVE AND CIVIL AFFAIRS DIVISION
83 สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน PROSECUTION AFFAIRS INSTITUTE
84 สำนักงานจเรตำรวจ OFFICE OF THE INSPECTOR – GENERAL
85 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
86 กองตรวจราชการ 1-5 INSPECTION DIVISION 1-5
87 สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ OFFICE OF THE ROYAL COURT SECURITY POLICE
88 สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ OFFICE OF FORENSIC SCIENCE
89 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
90 กองพิสูจน์หลักฐาน SCIENTIFIC CRIME DETECTION DIVISION
91 กองวิทยาการภาค 1-4 REGIONAL FORENSIC SCIENCE DIVISION 1-4
92 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
93 ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ FORENSIC SCIENCE DEVELOPMENT CENTER
94 กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์และส่งกลับ DISASTER VICTIM IDENTIFICATION CENTER
95 สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
96 กองตำรวจสื่อสาร COMMUNICATIONS DIVISION
97 กองทะเบียนประวัติอาชญากร CRIMINAL RECORDS DIVISION
98 ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี HIGH TECH CRIME CENTER
99 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง CENTRAL INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
100 กองบัญชาการศึกษา POLICE EDUCATION BUREAU
101 กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา GENERAL STAFF AND EDUCATION STANDARDS DIVISION
102 กองการสอบ ADMISSION DIVISION
103 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
104 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง CENTRAL TRAINING CENTER
105 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ INSTITUTE OF POLICE ADMINISTRATION DEVELOPMENT
106 โรงพยาบาลตำรวจ POLICE GENERAL HOSPITAL
107 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
108 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ POLICE NURSING COLLEGE
109 สถาบันนิติเวชวิทยา INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE
110 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ROYAL POLICE CADET ACADEMY
111 กองบังคับการอำนวยการ GENERAL STAFF DIVISION
112 กองบังคับการบริการการศึกษา EDUCATION SUPPORT DIVISION
113 กองบังคับการปกครอง CADET COMMAND DIVISION
114 กองบังคับการวิชาการ ACADEMIC DIVISION
115 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
116 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ OFFICE OF THE POLICE COMMISSION
117 กองตรวจสอบ และทะเบียนประวัติ PERSONNEL RECORDS DIVISION
118 กองพัฒนาระบบตำแหน่งและบริหารงานบุคคล PERSONNEL DEVELOPMENT DIVISION
119 กองมาตรฐานวินัย DISCIPLINARY STANDARDS DIVISION
120 กองอุทธรณ์ DISCIPLINARY APPEALS DIVISION
121

Police Rank

A B C D
1 ยศตำรวจ (Police Ranks)
2 ยศ ยศ คำย่อ หมายเหหตุ
3 พลตำรวจเอก Police General Gen. ใช้อักษรย่อ RTP
4 พลตำรวจโท Police Lieutenant General Lt.Gen. ต่อท้ายชื่อสกุล
5 พลตำรวจตรี Police Major General Maj.Gen.
6 พันตำรวจเอก Police Colonel Col.
7 พันตำรวจโท Police Lieutenant Colonel Lt.Col.
8 พันตำรวจตรี Police Major Maj.
9 ร้อยตำรวจเอก Police Captain Capt.
10 ร้อยตำรวจโท Police Lieutenant Lt.
11 ร้อยตำรวจตรี Police Sub - Lieutenant Sub-Lt.
12 ดาบตำรวจ Police Senior Sergeant Major Snr.Sgt.Maj.
13 จ่าสิบตำรวจ Police Sergeant Major Sgt.Maj.
14 สิบตำรวจเอก Police Sergeant Sgt.
15 สิบตำรวจโท Police Corporal Cpl.
16 สิบตำรวจตรี Police Lance Corporal L/Cpl.
1718 ชั้นสัญญาบัตร Commissioned Officer


19 ชั้นประทวน Non - Commissioned Officer


20 ว่าที่...... Acting ………


Police Position

A B
1 ตำแหน่งของตำรวจ( Police Position )
2 ตำแหน่ง ตำแหน่งภาษาอังกฤษ
3 ผบ.ตร. Commissioner General
4 จตช. Inspector General
5 รอง ผบ.ตร. Deputy Commissioner General
6 หน.นรป. Chief of Royal Court Security
7 ทปษ(สบ 10) Advisor(Level 10)
8 ผู้ช่วย ผบ.ตร. Assistant Commissioner General
9 ทปษ(สบ 9) Advisor (Level 9)
10 ผบช. Commissioner
11 จตร. Commissioner of the Office of Inspector General
12 รอง ผบช. Deputy Commissioner
13 ผบก. Commander
14 ลก.ตร. Secretary to the Royal Thai Police
15 ผู้ชำนาญการพิเศษ Specialist
16 รอง ผบก. Deputy Commander
17 ผกก. Superintendent
18 รอง ผกก. Deputy Superintendent
19 สว. Inspector
20 รอง สว. Deputy Inspector
21 ผบ.หมู่ Constable
22 รอง ผบ.หมู่ Trainee ( ใช้เฉพาะนักเรียนตำรวจ ในศูนย์ฝึกอบรม )
23 รรท. รก. รกน. Acting………………….
24 ปรท. ทกท. For……………………..
25

Name

A B
1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2 สถานีตำรวจ Police Station
3 หัวหน้าสถานีตำรวจ Chief of …Police Station
4 สวป. Inspector (Patrol)
5 สว.สส. Inspector (Investigations)
6 สว.จร. Inspector (Traffic)
7 สว.ธร. Inspector(Administration)
8 พนักงานสอบสวน Case Officer (Level 1-6)
9 ฝ่ายบริหาร Administrative Affairs
10 ฝ่ายปราบปราม Crime Suppression
11 ฝ่ายกิจการพิเศษ Special Tasks Affairs
12 ฝ่ายสอบสวนและกฎหมาย Legal Affairs
13 ทำหน้าที่ประสานงาน Liaison Officer to…
14 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Royal Thai Police
15 กองบัญชาการ / สำนัก Bureau
16 สำนักงาน Office of…
17 กองบังคับการ Division
18 สถาบัน Institute of…
19 ภาควิชา Faculty of…
20 ศูนย์ …Center
21 กองกำกับการ Sub-Division
22 ตู้ยามตำรวจ Police Sub-Station

*******************************การ ใช้คำย่อในกองทัพบก*

ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวกับคำย่อที่ใช้ใน ราชการทหารมีรายละเอียดจำนวนมาก ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะที่เห็นว่ามักจะใช้กันผิดบ่อย ๆ เท่านั้น ๑. คำย่อตามหลักนิยมและวิทยาการต่าง ๆ คงให้เป็นไปตามที่กำหนด
๒. ห้ามใช้คำย่อในการทำหนังสือราชการติดต่อกับส่วนราชการหรือบุคคลภายนอก
๓. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม จะบัญญัติคำย่อขึ้นใช้เป็นการภายในแต่ละส่วนราชการในขณะปฎิบัติราชการสนามก็ ได้ ไม่เป็นการขัดต่อระเบียบ ๔. การเขียนคำย่อหน่วยทหาร
๔.๑ หมายเลขลำดับกองพัน, กองร้อย และกองทหาร ให้เขียนต่อเนื่องคำย่อหมายเลขของหน่วย เช่น "กองพันทหารม้าที่ ๖" เขียนว่า "ม.พัน.๖" ๔.๒ หน่วยทหารที่จัดเป็นกรม ให้ใช้คำย่อของเหล่าประกอบกับเลขลำดับกรม ไม่ต้องใช้คำว่า กรม เช่น "กรมทหารราบที่ ๑๓" เขียนว่า "ร.๑๓" ๔.๓ ถ้าจะเขียนหน่วยเล็กภายในหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นเหล่าเดียวกัน ให้เขียนนามหน่วยใหญ่ก่อน เช่น "กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓" เขียนว่า "ร.๑๓ พัน.๒" ๔.๔ ถ้าจะเขียนหน่วยเล็กในหน่วยใหญ่ซึ่งเป็นคนละเหล่า ให้เขียนนามหน่วยเล็กก่อน เช่น "หมวดเสนารักษ์กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓" เขียนว่า " มว.สร.ร.๑๓ พัน.๒" ๔.๕ กองบัญชาการกองบังคับการของหน่วยใด ให้ใช้คำย่อของหน่วยนั้น ๆ ต่อท้าย เช่น "กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๑๓" เขียนว่า บก.ร.๑๓" ๔.๖ คำว่ากองพัน, กองร้อย ฯ ลฯ เมื่อเป็นคำปลายบาทสังขยาให้ใช้คำเต็ม เช่น "ทหารราบ ๒ กองพัน" เขียนว่า "ร.๒ กองพัน" ๔.๗ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ให้เขียนว่า "รอ." ต่อท้ายคำย่อของหน่วยนั้น ๆ เช่น "กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์" เขียนว่า "ม.๑ รอ.", "กองพันที่ ๑ (๒) มหาดเล็ก รักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เขียนว่า "ร.๑ พัน.๑ (๒) รอ." ๕. การเขียนคำย่อ วันเดือนปี และเวลา
๕.๑ วันที่ให้เขียนเฉพาะตัวเลขวันที่ไว้ข้างหน้าคำย่อของเดือน
๕.๒ คำย่อของเดือนคงเป็นไปตามหลักนิยม
๕.๓ ปีพุทธศักราช ให้ใช้เฉพาะตัวเลขข้างท้ายปีพุทธศักราช ๒ ตำแหน่ง ยกเว้นปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ไม่ต้องย่อ ให้ใช้ ๒๕๐๐ ครบทั้ง ๔ ตำแหน่ง
๕.๔ การเขียนเวลาให้ใช้เลข ๔ ตำแหน่ง เลข ๒ ตำแหน่งแรก หมายถึงนาฬิกา เลข ๒ ตำแหน่งหลัง หมายถึง นาที ถ้าเลขนาฬิกาหรือนาทีเป็นหลักหน่วยให้เขียนเลข ๐ ข้างหน้า เช่น เวลา ๑ นาฬิกา ๑ นาที เขียนว่า “๐๑๐๑” เป็นต้น
๕.๕ การเขียน วันที่, เดือน, ปีพุทธศักราช และเวลา ให้เขียนติดต่อกัน เช่น วันที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๓๐ นาที เขียนว่า "๑๕ มี.ค.๓๐, ๑๕๓๐" หรือ "วันที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๐ เวลาศูนย์นาฬิกา ๑ นาที" เขียนว่า "๑๐ ต.ค. ๓๐, ๐๐๐๑" ๖. ยศจอมพล ไม่มีคำย่อ ยศ พันเอก (พิเศษ) และ จ่าสิบเอก (พิเศษ) ไม่ใช่ยศเป็นอัตราเงินเดือน ถ้าจำเป็น ให้เขียนว่า “พ.อ.(พ.)” และ จ.ส.อ.(พ.)
๗. เมื่อเขียนคำย่อยศและชื่อนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร ให้เขียนคำย่อของราชนาวี "ร.น." ต่อท้ายชื่อด้วย เว้นแต่การเขียนในราชการภายในกองทัพเรือ ๘. คำว่า "บันทึกข้อความ" "หนังสือ" และ "เจ้าหน้าที่" ไม่มีคำย่อ (ด้วยบางคนใช้คำย่อว่า "บ" "น" หรือ "จนท." ซึ่งเป็นการใช้ที่ผิดระเบียบ) ๙. คำว่า "จังหวัด" เขียนว่า "จว." "อำเภอ" เขียนว่า "อ." ตำบลเขียนว่า "ต."
๑๐. การอ่านคำย่อ
๑๐.๑ การอ่านคำย่อให้อ่านคำเต็ม เช่น "ผบ.มทบ.๓๑" อ่านว่า "ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑" ๑๐.๒ การอ่านคำย่อซึ่งเขียนคำย่อหน่วยเล็กในหน่วยใหญ่ ให้อ่านคำเต็มหน่วยเล็กก่อน เช่น "ร.๑๓ พัน.๒" อ่านว่า "กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓ เป็นต้น ๑๐.๓ การอ่านนามหน่วยที่เป็นตัวเลข ให้อ่านตามวิธีการนับ เช่น ช.พัน ๑๑๑ อ่านว่า กองพันทหารช่างที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ด ๑๑. การเขียนคำย่อสำหรับนายทหารที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มีบรรดาศักดิ์ หรือ ฐานัน- ดรศักดิ์และคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้านามตามกฎหมาย ให้เรียงลำดับก่อนหลัง ดังนี้ - ตำแหน่งทางวิชาการ - ยศทหาร - บรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ - คำนำหน้านาม เช่น ศ.พ.อ.หญิง หม่อมราชวงศ์หญิง คุณหญิง …………………………….. ๑๒. การใช้ตำแหน่งทางวิชาการ ใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อในการลงชื่อหนังสือ, เอกสารงานสารบรรณ ต้องระบุต้นสังกัดด้วย เช่น ศ.รร.จปร., รศ.สกศ.รร.จปร. เป็นต้น
* - ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการใช้คำย่อใน ทบ. พ.ศ.๒๕๔๐ และ ระเบียบ กห ว่าด้วยการใช้คำย่อ พ.ศ.๒๔๙๗
- คำสั่ง ทบ. ที่ ๔๒๒/๒๕๓๐ เรื่องการใช้คำย่อในกองทัพบก ลง ๒๗ เม.ย.๓๐

ศัพท์ทางทหาร (military words)

หน่วยและตำแหน่งทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก (สำนักงานผู้บังคับบัญชา) Royal Thai Army Headquarters (Office of The Command)


ผบ.ทบ. Commander in Chief, Royal Thai Army
รอง ผบ.ทบ. Deputy Commander in Chief, Royal ThaiArmy
ผู้ช่วย ผบ.ทบ. Assistant Commander in Chief, Royal Thai Army
เสนาธิการทหารบก Chief of Staff, Royal Thai Army
รองเสนาธิการทหารบก Deputy Chief of Staff, Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายกำลังพล Assistant Chief of staff For Personel,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายข่าว Assistant Chief of Staff For Intelligence,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายยุทธการ Assintant Chief of Staff For Intelligence,
Royal Thai Army
ผู้ ช่วยเสนาธิการฝ่ายส่งกำลังบำรุง Assistant Chief of Staff For Logistics,
Royal Thai Army
ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายกิจการพลเรือน Assistant Chief of Staff For Civil Affairs,
Royal Thai Army
เลขานุการกองทัพบก Secretary to the Royal Thai Army
เจ้ากรมกำลังพลทหารบก Director of Personnel
เจ้ากรมข่าวทหารบก Director of Intelligence
เจ้า กรมยุทธการทหารบก Director of Operations
เจ้ากรมส่งกำลัง บำรุงทหารบก Director of Logistics
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก Director of Civil Affairs
ปลัดบัญชีทหารบก Comptroller of The Army
เจ้ากรมสารบรรณทหารบก Adjutant General
เจ้ากรมการเงินทหารบก Chief of Finance
เจ้า กรมจเรทหารบก Inspector General
เจ้ากรมสารวัตรทหาร บก Provost Marshal General
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก Chief of Special Services
เจ้ากรมกำลังสำรองทหารบก Chief of Reserve Affairs
ผู้อำนวยการตรวจบัญชีทหารบก Director of Army Audit Agency
ผู้อำนวยการตรวจบัญชีทหารบก Director of Army Audit Agency
ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ Commanding General, Army Weapons Production Center
เจ้ากรมการทหาร ช่าง Chief of Engineer Department
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร Chief of Signal Department
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก Chief of Ordnance
เจ้ากรมขนส่งทหารบก Chief of Transportation
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก Quartermaster General
เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก Chief of Post Engineer
เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก Chief of Veterinary Service
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก Chief of the Chemical Department
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก Chief of the Medical Department
ส่วนภูมิภาค (Army Area)
แม่ทัพ Commander
แม่ทัพภาค Army Area Commander
มณฑลทหารบก Military Circle
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก Commanding General, Military Circle
จังหวัดทหารบก Military District
ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก Military District Commanding Officer


ส่วนการศึกษา
กรม ยุทธศึกษาทหารบก Army Training Command
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก Chief of Army Training Command
ศูนย์การทหารราบ Infantry Center
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ Commanding General, Infantry Center
โรงเรียนทหารราบ Infantry School
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ Commandant, Infantry School
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ Deputy, Commandant Infantry School
โรงเรียนนายสิบทหารบก Army Non Commissioned Officer School
ศูนย์การทหารม้า Cavalry Center
ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า Commanding General Cavalry Center
โรงเรียนทหารม้า Cavalry School
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารม้า Commandant, Cavalry School
กองพันทหารสื่อสาร Signal Battalion
กองร้อยทหารสื่อสาร Signal Company
กอง พันบินทหารบก Army Aviation Battalion
กองบินเบา Light Aviation Company
หน่วย ข่าวกรองทางทหาร Intelligence Unit
ศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันภัยทางอากาศ Army Air Defense Artillery Center
กองพลทหาร ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Division
(พล.ปตอ.)
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 1 st Antiaircraft Artillery Regiment
(ปตอ.1)
พัน ปตอ.1 1 st Antiaircraft Artillery Battalion
กองร้อยทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยานที่ 1 1 st Low Altitude Antiaircraft Artillery Battery
กอง พันป้องกันฐานบิน (พัน.ปฐบ.) Airbase Defense Battalion
กองพลทหาร ปืนใหญ่ (พล.ป.) Field Artillery Division
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 (ป.1) 1 st Field Artillery Regiment
กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 1 (ป.พัน.1) 1 st Field Artillery Battalion
กองร้อยทหารปืน ใหญ่ค้นหาเป้าหมาย Target Acquisition Battery
(ร้อย.ป.คปม.)
กอง ร้อยวิทยาศาสตร์ Chemical Company
กองพล (Division) ผู้บัญชาการกองพล Division Commanding General
รอง ผู้บัญชาการกองพล Division Deputy Commanding General
เสนาธิการ กองพล Division Chief of Staff
นายทหารฝ่ายกำลังพล (สธ.1) Personal Staff Officer (G1)
นายทหารฝ่ายการข่าวกรองทาง การรบ Combat Intelligence Staff Officer (G2)
(สธ.2)
นายทหารฝ่าย ยุทธการ (สธ.3) Operation Staff Officer (G3)
นายทหารฝ่ายการ ส่งกำลังบำรุง (สธ.4) Logistics Staff Officer (G4)
นายทหารฝ่าย กิจการพลเรือน (สธ.5) Civil Staff Officer (G5)
กรม (Regiment) ผู้บังคับการกรม Regimental Commanding Officer
รอง ผู้บังคับการกรม Regimental Executive Officer
เสนาธิการ กรม Regimental Chief of Staff
นายทหารฝ่ายอำนวย การ 1-5 S1-S5
เหมือนกองพล แต่ใช้อักษรย่อ S
กองร้อย ทหารราบ (ร้อย.ร.) Infantry Company ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ Infantry Company Commander
รองผู้บังคับกองร้อยทหารราบ Infantry Company Executive Officer
หมวดทหารราบ (มว.ปล.) (Infantry Platoon) ผู้บังคับหมวดทหารราบ Infantry Platoon Leader
รอง ผู้บังคับหมวดทหารราบ Infantry Platoon Sergeant
ตอนทหารราบ Infantry section ผู้บังคับตอนทหารราบ Infantry Section Leader
รองผู้บังคับตอนทหารราบ Infantry Section Sergeant
หมู่ทหารราบ (หมู่ ปล.) Infantry squad ผู้บังคับหมู่ทหารราบ Infantry sguad Leader
รองผู้บังคับหมู่ทหารราบ Infantry Assistant squad
ทหารม้า Cavalry กองพันทหารม้าที่...(รถถัง) .....Tank Battalion
กองพันทหาร ม้าที่...(ลาดตระเวน) .....Cavalry Sguadron
ผู้บังคับกองพันทหาร ม้า Cavalry Squadron Commander Officer
รองผู้บังคับ กองพันทหารม้า Cavalry Squadron Executive Officer
กองร้อย ทหารม้า (Cavalry Troop) ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า Cavalry Troop Commander
รองผู้บังคับกองร้อยทหารม้า Cavalry Troop Executive Officer
หมวดทหารม้า Cavalry platoon ผู้บังคับหมวดทหารม้า Cavalry Platoon Leader
รองผู้บังคับหมวดทหารม้า Cavalry platoon Sergeant
กองพันทหารปืนใหญ่ (Artillery Battalion) กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battalion
ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ Artillery Battalion Commander
รองผู้บังคับกองพัน Artillery Battalion Executive officer
กองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery กองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battery
ผู้ บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery Commander
รอง ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ Artillery Battery Executive Officer
หมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon ผู้บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon Leader
รองผู้ บังคับหมวดทหารปืนใหญ่ Artillery Platoon Sergeant

ตอน ทหารปืนใหญ่ Artillery Section ผู้บังคับตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section Leader
รองผู้บังคับตอนทหารปืนใหญ่ Artillery Section Sergeant
หมู่ทหารปืนใหญ่ (Artillery squad) ผู้บังคับหมู่ทหารปืนใหญ่ Artillery Squad Leader
รอง ผู้บังคับหมู่ทหารปืนใหญ่ Artillery Assistant Squad Leader
หน่วย ทหารรักษาพระองค์ (Royal Guard Units) กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ King's (Queen's) Guard Regiment
กรมทหารราบที่...รักษา พระองค์ (ร…รอ.) ...Infantry Regiment, King's (Royal) Guard (Queen's Guard)
กองพันทหารราบที่...กรมทหารราบที่…. ...Infantry Battalion...Infantry Regiment, King's (Royal)
รักษาพระองค์ (ร...พัน...รอ.) Guard (Queen's Guard)
กรมทหารม้าที่...รักษา พระองค์ (ม…รอ.) ...Cavalry Regiment,King's (Royal) Guard (Queen's Guard)
กองพันทหารม้าที่...กรมทหารม้าที่.. ...Cavallry squadron...Cavalry Regiment
รักษาพระองค์ (ม...พัน..รอ.) King's (Royal) Guard (Queen's Guard)
กองทหารม้ามหาดเล็กรักษาพระองค์ Royal Guard Troop
กรมทหารปืนใหญ่ที่...รักษาพระองค์ ...Artillery Regiment,King's (Royal) Gua
(ป.พัน...รอ.) (Queen's Guard)
กอง พันทหารปืนใหญ่ที่...รักษาพระองค์ ...Artillery Battalion King,s (Royal) Guard (ป...Z
(ป....พัน...รอ.) (Queen's Guard)
หน่วยรบ เฉพาะกิจ (Task Foree) ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) Army Operations Center
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน Internal Security Operations Command
(กอ.รมน.)
ผู้อำนวยการป้องกันการกระทำ อัน Director of Internal Security Operation
เป็นคอมมิวนิสต์ ทั่วไป Command (Director of ISOC)
หน่วยทั่วไป หมู่กองทัพ Army Group
กองทัพ Army
กองทัพสนาม Field Army
กอง ทัพน้อย Corps
กองพล Division
กรมผสม Regimental Combat Team
กอง พันผสม Battalion Combat Team
กองพัน (ทั่ว ๆ ไป) Battalion (เว้น ม.ลว.)
กอง พันทหารปืนใหญ่ Artillery Battalion
กองพันทหารปืน ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Antiaircraft Artillery Battalion
กองพันทหาร ราบ Infantry Battalion
กองพันทหารช่าง Engineer Battalion
กองพันทหารสรรพาวุธ Ordnance Battalion
กองพันสารวัตรทหาร Military Police Battalion
กองพันทหารสื่อสาร Signal Battalion
กอง พันเสนารักษ์ Medical Battalion
กองพันทหารม้า Cavalry Squadron
กองพันรถถัง Tank Battalion
กองร้อย (ทั่ว ๆ ไป) (ร้อย) Company
กอง ร้อยทหารช่าง Engineer Company
กองร้อยทหารราบ Infantry Company
กองร้อยลาดตระเวน Reconnaissance Company
ชุดปฏิบัติการจิตวิทยา Psychological Operation Team
หมวด Platoon
หมวดสายพานลำเลียงพลที่... Armored Personnel Carrier Platoon
ตอน Section
หมู่ Squad
ชุด (ยิง) ชุดปฎิบัติการ Team
กระทรวง Ministry
หน่วยขึ้นตรง (นขต.) Organic Units
โรงเรียนชั้น ผบ.พัน... ...Advanced Course School
โรงเรียนชั้น ผบ.ร้อย... ...Basic Course School
คลังกระสุน Ordnance Ammunition Depot
คลังแสง Ordnance Depot
คลัง สื่อสาร Signal Depot
โรงพยาบาลสนาม Field Hospital
ผู้บังคับหน่วย และฝ่ายอำนวยการ ผู้บัญชาการ Commanding General
รองผู้บัญชาการ Deputy Commanding General
แม่ทัพภาคที่... ...Army Area Commander
รองแม่ทัพภาคที่... ...Army Area Deputy Commander
เสนาธิการกองทัพภาค... ...Army Area Chief of Staff
รองเสนาธิการกองทัพภาค... ...Army Area Deputy Chief of Staff
ผู้บังคับการ Commanding Officer
รองผู้บังคับการ (ตั้งแต่กรมลงไป) Executive Officer
ผู้บังคับกอง Commander
รอง ผู้บังคับกอง (กองพัน,กองร้อย) Executive Officer
ผู้บังคับหมวด Platoon Leader
รองผู้บังคับหมวด Platoon Sergeant
ผู้บังคับตอน Section Leader
รองผู้บังคับตอน Section Sergeant
ผู้ บังคับหมู่ Squad Leader
รองผู้บังคับหมู่ Assistant Squad Leader
เจ้ากรม Chief, Commanding General
เจ้ากรม (ฝ่ายอำนวยการ) Director
ผู้อำนวยการกอง (ผอ.) Director
หัวหน้า ฝ่าย... Chief of ...Branch
หัวหน้ากอง... Chief of ...Division
หัวหน้าแผนก..,หัวหน้า.. Chief of ...Section
ประจำ... Attached to
ประจำกรม... Attached in ...Department
ประจำ กอง... Attached in ...Division
ประจำแผนก... Attached in ...Section
กองร้อยอิสระ Separate Company
กองเกียรติยศ Guard of Honor
เบ็ดเตล็ด ที่ปรึกษา Advisor
นาย ทหารคนสนิท Aide De Camp
นายทหารหญิง Women's Army
นายทหารติดต่อ Liasion Officer
นายทหารนักเรียน Student Officer
นายทหาร ฝ่ายเสนาธิการ Staff Officer
นายทหารฝ่ายยุทธการ Operations Officer
นายทหารเวร Duty Officer
นายทหารกองหนุน Reserve Officer
นายทหาร เวรประจำวัน Duty of the Day Officer
นักบินทหารบก Army Aviator
นักบินทหารอากาศ Air Force Aviator
นักเรียนเตรียมทหาร Pre Cadet
นัก เรียนนายร้อยทหารบก Army Cadet
นักเรียนนายเรืออากาศ Air Force Cadet
นักเรียนนายเรือ Navy Cadet
นักเรียนนายร้อยตำรวจ Police Cadet
ผู้ช่วย Assistant
ผู้ควบคุมดูแล Supervisor or Superintendent
ผู้ชำนาญการ Specialist,Expert
ผู้ชำนาญการทางทหาร Military Specialist
ผู้บังคับกองรักษาการณ์ Officer of Guard
อนุ ศาสนาจารย์ Chaplain
พิธีรับทหารใหม่ Induction
หน่วยทหารพราน Ranger Forces
ทหาร พราน Ranger
หลักสูตรชั้นนายร้อย... Officer Basic Course
หลักสูตรชั้น ผบ.พัน... Officer Advance Conrse
หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารราบ Infantry Officer Basic Course
หลักสูตรชั้นนายพันทหารราบ Infantry Officer Advance Course
หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส Army Senior Officer Course
เครื่อง หมายและเครื่องแบบทหาร (Military insignia and Uniform) เครื่องหมายยศ Qrade insignia หรือ Rank insignia
เครื่องหมาย เหล่า Branch insignia
เครื่องหมายสังกัด Unit insignia
เครื่องหมายจู่โจม (ไทย) Ranger badge
เครื่องหมายจู่โจม (สหรัฐ) Ranger tab
เครื่อง หมายรบพิเศษ (สหรัฐ) Special forces tab (มีอักษร Special forces)
เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 1 Master parachutist badge
เครื่องหมายกระโดดร่มชั้น 2 Senior parachutist badge
เครื่อง หมายกระโดดร่มชั้น 3 Parachutist badge
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้น 1 Master army aviation badge
เครื่องหมายนักบิน ทบ.ชั้น 2 Senior army aviation badge
เครื่องหมายนักบิน ชั้น 3 Army aviation badge
เครื่องหมายนักดำน้ำ Divers badges
เครื่องหมายพลแม่นปืน Markmanship badge
เครื่องแบบ Uniform
เครื่องแบบปฏิบัติงาน Duty uniform
เครื่อง แบบชุดเขียวคอแบะ Army green uniform
เครื่องแบบชุดขาว Army white uniform
เครื่องแบบชุดฝึก Field uniform
ชุดพละ Sweat suit
เสื้อ ยืด T - shirt
ผ้าคลุมกันฝน (ผ้าปันโจ) Poncho liner
ผ้าพันคอ Scarf
ป้าย ชื่อโลหะ Name tag หรือ name plate
ป้ายชื่อผ้า (ชุดฝึก) Name tapes
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ The order
(เครื่องราชฯ) ช้างเผือก The white elephant
(เครื่องราชฯ) มงกุฎไทย The crown of Thailand
เหรียญ Medal
เหรียญกล้าหาญ Bravery medal
เหรียญราชการ Service medal
เหรียญ ราชการชายแดน Border service medal
เหรียญที่ระลึก Souvenir medal
เหรียญชัยสมรภูมิ Victory medal
แพรแถบ Ribbons
หมวกหนีบ Garrison cap
หมวกทรงหม้อตาล Service cap
หมวกแบเร่ต์ Beret
หมวกเหล็ก Helmet (Steel pot)
หน้าหมวก Cap badge
ผ้าพันขอบหมวก Cap band
สาย รัดคาง Chin strap
กะบังหมวก Peak
เสื้อ Shirt
หัวเข็มขัด Buckle
สายเข็มขัด Belt
กางเกงขายาว Trousers
รองเท้า Shoes
รองเท้าคอมแบท (ฝึก) Combat boots
ถุงเท้า Socks
ถุงมือ Gloves
เงิน การลา และการดำเนินการกำลังพล เงินเดือน Salary
เงินค่าเช่าบ้าน Allowances for quarters
เงินค่าเช่าที่พัก Quarters allowances
เงินค่าเช่าที่พักและอาหาร Quarters and subsistence allowance
เงินบำเหน็จและบำนาญ Lumpsum and pension pay
เงินเบี้ยเลี้ยงทหาร Subsistence allowance
เงินรองจ่าย Imprest fund
เงิน นอกงบประมาณ Nonappropriated fund
เงินทุนหมุนเวียน Revolving fund
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนค่าวิชา (พ.ค.ว.) Education pay
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดดร่ม Parachute pay
ประจำกอง (พ.ด.ร.)
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักโดด ร่ม Reserved parachute pay
สำรอง (พ.ด.ร.ส.)
เงินเพิ่มพเศษค่า สู้รบ Combat pay
เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับนักบิน Observation flying pay
หลักฐานการจ่ายเงิน Pay records
บัญชีจ่ายเงิน pay rolls
การจ่าย Issue
ใบขอเบิก Issue slip
การออกคำสั่ง Issuance of order
ใบ ลาที่อนุมัติให้ลาราชการ Leave
ใบลา,ขอลาพัก Leave of
การลาและการได้รับอนุญาตให้ออก Leave and passes
นอกบริเวณ
รักษา ราชการแทน (รรก.),ทำการแทน Acting
สำรองราชการ (สรก.) Reserved in
การขาดราชการ Absent without leave
การ ได้รับแต่งตั้งยศ หรือตำแหน่ง Appointment
การเลื่อนยศ Promotion
การลดชั้น Downgrade
การลดยศ Demotion
การย้ายขาด Permanent change of station
การช่วยราชการ Temporary duty
พักราชการ Suspend
การย้ายเหล่า Transfer
การบรรจุใหม่ Reassignment
การไล่ออก Dismissal
การให้ออก Discharge
การปลด (ประจำการ) Retirement
การลาออก Resignation
ความก้าวหน้าของอาชีพ Career progression
ผัง การจัด Organization chart
อัตรากำลังพล (ตาม อ.จ.ย.) Personnel basis
อัตรา Strength
อัตราเติม Full strength
อัตรา ลด Reduced strength
อัตราโครง Cadre strength
อัตรายุทโธปกรณ์ Equipment
ตำแหน่ง Designation
หลักสูตร ภาษาอังกฤษและหน่วยงานทหารในต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน American language course (Alc)
หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน Australian English language course (Aelc)
กรมยุทธศึกษาทหารบก Army training command
การทดสอบระดับความเข้าใจภาษา อังกฤษ English comprehension level (Ecl.)
(แบบอเมริกัน)
การทดสอบ ความสามารถภาษาอังกฤษ Australian second language proficiency
(แบบอ อสเตรเลีย) Test (Aslpr Test)
การทดสอบภาษา อังกฤษในฐานะเป็น Test of English as a foreign language
ภาษา ต่างประเทศ (Toefl)
คณะกรรมการประสานงานการช่วย เหลือและ Joint united states miliary advisory group
ติดต่อทางทหาร ประจำประเทศไทย(จม.ไทย) to Thailand (Jusmag Thai)
โครงการช่วยเหลือ ทางทหาร Military assistance Program
โครงการ ร่วมมือป้องกันร่วมระหว่างไทย- Defense Cooperation Program (Dcp)
ออสเตรเลีย
คำ สั่งเดินทางไปต่างประเทศ Invitation travel order (Ito)
ศูนย์ภาษา ยศ.ทบ. (ไทย) Language center army training command
สำนักข่าวสารอเมริกัน United states information service (Usis)
สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารบก Office of army attache
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารบก Army attache
สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารอากาศ Office of air force attache
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารอากาศ Airforce attache
สำนักงานผู้ช่วยฑูตทหารเรือ Office of navy attache
ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหารเรือ Navy attache
เอกสารในการปฎิบัติงานทั่วไปของฝ่ายอำนวยการ คำสั่งนโยบาย Directive
สาส์นยุทธการ Letter of instruction
ปกปิด Restricted
ลับ Confidential
ลับ มาก Secret
ลับที่สุด Top secret
ด่วนที่สุด Flash
ด่วนมาก Immediate
ด่วน Priority
ปกติ Routing
แฟ้มนโยบาย Policy plan
บันทึก ประจำวัน Daily Journal
เอกสารแยกเรื่อง Worksheet
บัญชีหน่วยทหาร Troop list
คำสั่งปกติ Routine orders
หนังสือ เวียน Circulars
คำสั่งศาลทหาร Courts-martial orders
บันทึกข้อความ Memorandums
ข้อบังคับทหารบก Army regulation
ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ Staff study
ผนวก ก Annex a
อนุผนวก 1 Appedix 1
ใบแทรก ก Tab a
ใบ แนบ 1 Enclosure 1
อาวุธและยุทธภัณท์ (Weapons and Equipment) ปืนพก Pistol
ปืน เล็กยาว Rifle
ปืนซุ่มยิง Sniper rifle
ปืนลูกซอง Shotgun
ปืนกลมือ Sub-machine Gun
ปืน กลเบา Light machine Gun
ปืนกลเบาของหมู่ Squad automatic weapon
ปืนกลหนัก Heavy machine qun
ลูกระเบิดขว้าง Hand qrenade
เครื่องยิงลูกระเบิดจาก ปลย. Grenade launcher
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง Recoiless rifle
อาวุธต่อสู้รถถังขนาดกลาง Light antiarmor weapon
อาวุธนำวิถีต่อสู้รถถัง Antitank Guided missile
วัตถุระเบิด Explosive
ทุ่น ระเบิด Mine
กับระเบิด Booby trap
เครื่องฉีดไฟ Flame thrower
เครื่องยิงลูกระเบิด (ค.) Mortar
เครื่อง ยิงลูกระเบิดขนาดหนัก (ค.หนัก) Heavy Mortar
ปืนใหญ่วิถีโค้ง Howitzer
ปืนใหญ่วิธีราบ Gun
ปืนใหญ่ขนาดเบากระสุนวิธีโค้ง Light Howitzer
ปืน ใหญ่ขนาดกลางกระสุนวิธีโค้ง Medium howitzer
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน Anti aircaft artillery
จรวดหลายลำกล้อง Multi-Launcher rocket system
ปืนใหญ่ลากจูง Tow
ปืนใหญ่อัตตาจร Self propelled
รถถัง Tank
รถถังเบา Light tank
รถถังหลัก Main battle tank
รถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกาะ Armored personnal carrier (Apc)
รถทหารราบ (แบรดลีย์) Infantry fighting vehicle
รถล้อหุ้มเกราะเบา Light armor vehicle
เครื่องยิ่งพลุสัญญาน Pyrotechnic pistol
ไฟฉาย Flashlight
นกหวีด Whistle
เข็มทิศเลนเซติก Lensatic compass
กล้องส่องสองตา Binocular
กล้องมองในเวลากลางคืน Night vision goggles
เครื่องมองในเวลากลางคืน Night vision device
ดาบ ปลายปืนและซองดาบ Bayonet and scabbard
หน้ากาก ป้องกันไอพิษ Protective mask หรือ Gas mask
ซองกระสุน Magazine
ถุงบก (ถุงทะเล) Duffle bag
เป้สนาม Rock sack
ถุงกันน้ำ (ใส่เสื้อผ้าไว้ในเป้สนาม) Waterproof bag
เข็มขัด ปืนพก Pistol belt
สายโยงบ่า (สายเก่ง) Field Suspender
ลั่วสนามพร้อมซอง Carrier and entrenching tool
กระเป๋ากระสุน Ammunition pouch
ชุดปฐมพยาบาล First aid kit
ชุดเย็บผ้า Sewing kit
มีดพก Pocket knife
กระติกน้ำ Canteen
กระติกน้ำขนาด 2 ควอร์ทพร้อมถุง 2-Quart canteen w/cover
รองในกระติกน้ำ Canteen cup
ถุงใส่กระติกน้ำ Canteen cover
เครื่อง เขียน Stationary
ซองใส่แผนที่ Map case
เข็มกลัด Safety pin
ทหารเรือ เรือประจัญบาน Battle ship
เรือบรรทุกเครื่องบิน Aircraft carrier
เรือ ลาดตระเวน Cruiser
เรือพิฆาต Destroyer
เรือยกพลขึ้นบก Amphibious warfare ship
เรือเร็วโจมตี Fast attack craft
เรือตรวจการณ์ Patrol ship
กอง เรือ Squadron
หมวดเรือ Division
หมู่เรือ Sub-division
หน่วยเรือ Unit
พลเรือ Fleet
กองเรือเฉพาะกิจ (กก.) Task force
หมวดเรือเฉพาะกิจ (มวก.) Task group
หมู่เรือเฉพาะกิจ (มก.) Task unit
หน่วย เรือเฉพาะกิจ (นก.) Task element
ประเภทสิ่งอุปกรณ์ ของกลาโหมสหรัฐ สป.1 Class I อาหาร Subsistence
สป.2 Class II ยุทธภัณฑ์ส่วนบุคคล Individual equipment
สป.3 Class III น้ำมันประเภทต่างๆ petroleum, oils, lubricants
สป.4 Class IV สิ่งก่อสร้าง Construction materials
สป.5 Class V กระสุนวัตถุระเบิด Ammunition
สป.6 Class VI รายการที่เป็นความต้องการของบุคคล personal demand items
สป.7 Class VII ยุทธภัณท์หลัก Major end item
สป.8 Class VIII สป.สายแพทย์ Medical supplies
สป.9 Class IX ชิ้นส่วนซ่อม
สป.10 Class X ยุทโธปกรณ์ที่มิใช่สนับสนุนโครงการทางทหาร
Non-Military programs


*******************************


javascript:void(0)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น