วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

ศัพท์ข้าราชการพลเรือน


ชื่อตำแหน่งทางการบริหารของกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Bangkok Governor

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Deputy Bangkok Governor

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Adviser to Bangkok Governor

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

Secretary to Bangkok Governor

ประธานสภากรุงเทพมหานคร

Chairman of the Bangkok Metropolitan Council


รองประธานสภากรุงเทพมหานคร

Vice-Chairman of the Bangkok Metropolitan Council

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

Secretary to the Bangkok Metropolitan Council

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

City Councilor

ประธานสภาเขต

Chairman of … District Council

สมาชิกสภาเขต… …

........District Councilor

ปลัดกรุงเทพมหานคร

Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

Deputy Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

ผู้อำนวยการสำนัก…

Director-General of … Department

รองผู้อำนวยการสำนัก…

Deputy Director-General of … Department

ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร

Assistant Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration

หัวหน้าสำนักงาน ก..

Secretary-General of the Office of the BMA Civil Services Commission

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก..

Assistant Secretary-General of the Office of the BMA Civil Services Commission

เลขานุการสำนักงาน ก..

Secretary to the Office of the BMA Civil Services Commission

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

Director of Budget Office

เลขานุการสำนัก…

Secretary to the … Department

ผู้อำนวยการสถาบัน…

Director of … Institute

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผว.กทม.

Chief of the Bangkok Governor Secretariat

ผู้อำนวยการกอง…

Director of … Division

ผู้อำนวยการส่วน…

Director of … Sub-Division

ผู้อำนวยการวิทยาลัย…

Director of … College

ผู้อำนวยการศูนย์…

Director of … Center

ผู้อำนวยการโรงเรียน…

Director of … School

หัวหน้าฝ่าย…

Chief of …Section

อาจารย์ใหญ่

Principal

ศึกษาธิการเขต…

Educational Supervisor for … District


ชื่อตำแหน่งในสายงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร


กลุ่มงานบริหารและธุรการ งานสถิติ งานนิติการ งานการทูต และต่างประเทศ

นักบริหาร

Executive Administrator

ผู้ตรวจราชการ ๑๐

Senior Inspector-General

ผู้ตรวจราชการ ๙

Inspector-General

ผู้ตรวจราชการ ๘

Inspector-General

พนักงานปกครอง

Local Affairs Officer

เจ้าพนักงานปกครอง

Local Affairs Officer

เจ้าหน้าที่ปกครอง

Assistant Local Affairs Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง

Local Affairs Administrative Officer

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Policy and Planning Analyst

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล

Personnel Analyst

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

Computer System Officer

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Computer Technical Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administrative Officer

บุคลากร

Personnel Officer

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Assistant General Affairs Officer

เจ้าพนักงานธุรการ

General Affairs Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

General Affairs Administrative Officer

เจ้าหน้าที่พัสดุ

Assistant Supply Officer

เจ้าพนักงานพัสดุ

Supply Officer

นักวิชาการพัสดุ

Supply Technical Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

Supply Administrative Officer

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Data Entry Officer

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

Typist

เจ้าหน้าที่สถิติ

Assistant Statistical Officer

เจ้าพนักงานสถิติ

Statistical Officer

นักสถิติ

Statistician

เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

Medical Statistics Officer

นิติกร

Legal Officer

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

Foreign Relations Officer

เจ้าหน้าที่วินัย

Personnel Discipline Officer

นักวิจัยการจราจร

Transportation Researcher

กลุ่มงานการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และอุตสาหกรรม

นักวิชาการคลัง

Finance Technical Officer

เจ้าหน้าที่การคลัง

Assistant Finance Officer

เจ้าพนักงานการคลัง

Finance Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง

Finance Administrative Officer

นักบัญชี

Accountant

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Assistant Finance and Accounting Officer

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Officer

นักวิชาการเงินและบัญช

Finance and Accounting Technical Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Administrative Officer

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Internal Auditor

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี

Assistant Auditing Officer

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ

Budget Analyst

นักวิชาการภาษี

Tax Technical Officer

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

Tax Auditor

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Assistant Revenue Collecting Officer

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

Revenue Collecting Officer

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

Revenue Collecting Technical Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานจัดเก็บรายได้

Revenue Collecting Administrative Officer

กลุ่มงานคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร

เจ้าหน้าที่สื่อสาร

Communications Officer

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Assistant Public Relations Officer

นักประชาสัมพันธ์

Public Relations Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์

Public Relations Administrative Officer

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

Assistant Audio - Visual Officer

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

Audio - Visual Officer

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

Audio - Visual Technical Officer

กลุ่มงานเกษตรกรรม

นักวิชาการเกษตร

Agricultural Technical Officer

เจ้าหน้าที่การเกษตร

Assistant Agricultural Officer

เจ้าพนักงานการเกษตร

Agricultural Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร

Agricultural Administrative Officer

กลุ่มงานวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

Scientist

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

Assistant Scientific Officer

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

Scientific Officer

กลุ่มงานแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข

นายแพทย์

Medical Doctor

ทันตแพทย์

Dentist

นายสัตวแพทย์

Veterinarian

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Scientist

เภสัชกร

Pharmacist

โภชนากร

Nutrition Officer

นักโภชนาการ

Nutritionist

นักจิตวิทยา

Psychologist

นักวิชาการสุขศึกษา

Health Education Technical Officer

นักวิชาการสุขาภิบาล

Sanitation Technical Officer

พยาบาลเทคนิค

Technical Nurse

นักวิชาการพยาบาล

Nursing Technical Officer

พยาบาลวิชาชีพ

Registered Nurse

เจ้าหน้าที่พยาบาล

Assistant Nurse

เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์

X-Ray Officer

เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

Medical Radiology Officer

นักรังสีการแพทย์

Medical Radiologist

นักกายภาพบำบัด

Physiotherapist

นักอาชีวบำบัด

Occupational Therapist

ทันตานามัย

Dental Hygiene Officer

สัตวแพทย์

Veterinary Officer

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

Assistant Medical Sciences Officer

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Officer

ผู้ช่วยเภสัชกร

Pharmaceutical Assistant

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

Pharmaceutical Officer

นักวิชาการสาธารณสุข

Public Health Technical Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administrative Officer

ผู้ช่วยทันตแพทย์

Dental Assistant

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

Dental Health Officer

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

Assistant Health Promotion Officer

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

Health Promotion Officer

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

Health Promotion Technical Officer

เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค

Assistant Disease Control Officer

เจ้าพนักงานควบคุมโรค

Disease Control Officer

นักวิชาการควบคุมโรค

Disease Control Technical Officer

นักเทคนิคการแพทย์

Medical Technician

เจ้าหน้าที่อนามัย

Assistant Sanitation Officer

เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด

Assistant Public Cleansing Officer

กลุ่มงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ

วิศวกร

Engineer

วิศวกรโยธา

Public Works Engineer (Civil Engineer)

วิศวกรเครื่องกล

Mechanical Engineer

วิศวกรไฟฟ้า

Electrical Engineer

ช่างโยธา

Assistant Public Works Technician

นายช่างโยธา

Public Works Technician

ช่างสำรวจ

Assistant Surveyor

นายช่างสำรวจ

Surveyor

ช่างเครื่องกล

Assistant Mechanic

นายช่างเครื่องกล

Mechanic

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

Computer Operation Officer

ช่างไฟฟ้า

Assistant Electrician

นายช่างไฟฟ้า

Electrician

ช่างเทคนิค

Assistant General Technician

นายช่างเทคนิค

General Technician

สถาปนิก

Architect

มัณฑนกร

Interior Decorator

ช่างเขียนแบบ

Assistant Draftsman

นายช่างเขียนแบบ

Draftsman

ช่างศิลป์

Assistant Graphic Designer

นายช่างศิลป

Graphic Designer

นักวิชาการช่างศิลป์

Graphic Design Technical Officer

ช่างภาพ

Assistant Photographer

นายช่างภาพ

Photographer

ช่างภาพการแพทย์

Medical Photographer

ช่างกายอุปกรณ

Artificial Organ Technician

เจ้าหน้าที่บริหารงานโยธา

Public Works Administrative Officer

วิศวกรสุขาภิบาล

Sanitary Engineer

นักวิชาการแผนที่

Mapping Technical Officer

เจ้าหน้าที่แผนที่

Mapping Officer

กลุ่มงานการศึกษา ศิลป สังคม และการพัฒนาชุมชน

นักวิชาการศึกษา

Educator

นักวิชาการสอบ

Examination Technical Officer

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

Special Educator

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Training Officer

เจ้าหน้าที่พลศึกษา

Physical Education Officer

บรรณารักษ์

Librarian

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Assistant Library Service Officer

เจ้าพนักงานห้องสมุด

Library Service Officer

ดุริยางคศิลปิน

Musician

คีตศิลปิน

Singer

นักสังคมสงเคราะห์

Social Worker

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง

City Planning Analyst

นักผังเมือง

City Planner

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

Assistant Community Development Officer

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Community Development Officer

นักพัฒนาชุมชน

Community Developer

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน

Community Development Administrative Officer

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist

เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน

Land Acquisition Officer

เจ้าพนักงานการศึกษา

Education Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์เยาวชน

Youth Center Administrative Officer

เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

Assistant Youth Center Officer

เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

Youth Center Officer

นักวิชาการศูนย์เยาวชน

Youth Center Technical Officer

เจ้าหน้าที่ผังเมือง

City Planning Officer

ศึกษานิเทศก์

Educational Supervisor

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

Educational Administrative Officer


ชื่อ ตำแหน่ง (Position Title)

รักษาราชการแทน

Acting + ชื่อตำแหน่ง

ปฏิบัติราชการแทน

For + ชื่อตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการ

Minister

รัฐมนตรีช่วยว่าการ

Deputy Minister

ปลัดกระทรวง

Permanent Secretary

รองปลัดกระทรวง

Deputy Permanent Secretary

อธิบดี

Director General

รองอธิบดี

Deputy Director General

ผู้ตรวจราชการ

Inspector

เลขาธิการ

Secretary General

ผู้อำนวยการกอง

Director

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร

Director of Administrative

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

Center for the Southem Border Provinces.

ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย

Advisor of the Ministry of Interior

ที่ปรึกษากฎหมาย

Legal Adviser

ที่ปรึกษาระดับ 11 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

Principal Advisor

ที่ปรึกษาดับ 10

Senior Advisor

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9

Senior Expert

นักปกครอง

Local Affairs Executive

ผู้ว่าราชการจังหวัด

Governor

รองผู้ว่าราชการจังหวัด

Vice Governor

นายกเทศมนตรี

Mayor

เทศมนตรี

Deputy Mayor

ปลัดเทศบาล

Municipal Clerk

รองปลัดเทศบาล

Deputy Municipal Clerk

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Chief Executive of the Provincial Administration Organization

รองนายกองค์การบริหานส่วนจังหวัด

Vice Chief Executive of the Provincial Administration Organization

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Deputy Chief Executive of the Provincial Administration Organization

ปลัดจังหวัด

Deputy Governor

จ่าจังหวัด

Chief of the Administration Branch

ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น

Chief of the Local Government Branch

เสมียนตราจังหวัด

Chief of the Finance and Accounting Branch

ป้องกันจังหวัด

Chief of the Security Affairs Branch

นายอำเภอ

District Chief Officer

ปลัดอำเภอ

Assistant District Chief Officer

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ

Minor District Chief Officer

นายทะเบียนอำเภอ

District Registrar

ปลัดอำเภออาวุโส

Senior Assistant District Chief Officer

เจ้าพนักงานปกครอง

Local Affairs Officer

เจ้าหน้าที่ปกครอง

Assistant Local Affairs Officer

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

Chief of (ชื่อจังหวัด) Governor’s Office

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

Chief of the Directing Division

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

Chief of the ......................... Division

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

Chief of the Data, Information technology, and Communication Division

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

Policy and Plan Analyst

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

General Administrative Officer

บุคลากร

Personnel Officer

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Assistant General Service Officer

เจ้าพนักงานธุรการ

General Service Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

General Service Administrative Officer

เจ้าหน้าที่พัสดุ

Supply Officer

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

Data Entry Officer

เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

Typist

นิติกร

Legal Officer

นักวิชาการ

Technical Officer

เจ้าหน้าที่งานร้องทุกข์

Petition Officer

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

Foreign Relations Officer

นักบัญชี

Accountant

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Assistant Finance and Accounting Officer

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Finance and Accounting Officer

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

Internal Auditor

เจ้าหน้าที่สื่อสาร

Assistant Communications Officer

เจ้าพนักงานสื่อสาร

Communications Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานสื่อสาร

Communication Administrative Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานข่าว

Intelligence Administrative Officer

ช่างไฟฟ้าสื่อสาร

Assistant Communications Electrician

นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร

Communications Electrician

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Training Officer

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Human Resources Development Officer

เจ้าหน้าที่ทะเบียนวิชาชีพ

Licensing Officer

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

Investigator

นักทัณฑวิทยา

Penologist

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

Assistant Corrections Officer

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์

Corrections Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานราชทัณฑ์

Corrections Administrative Officer

เจ้าหน้าที่การทูต

Foreign Service Officer

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการวิจัย

Research Program Analyst

พนักงานคุมประพฤติ

Probation Officer

เจ้าหน้าที่ดูเงิน

Money Checker

นักวิชาการประชาสัมพันธ์

Public Relations Technical Officer

นักประชาสัมพันธ์

Public Relations Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์

Public Relations Administrative Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา

Audio Visual Administrative Officer

เจ้าหน้าที่การข่าว

Assistant Intelligence Officer

เจ้าพนักงานการข่าว

Intelligence Officer

นักการข่าว

Intelligence Analyst

เจ้าหน้าที่บริหารงานการข่าว

Intelligence Administrative Officer

ช่างภาพ

Assistant Photographer

นายช่างภาพ

Photographer

อนุศาสนาจารย์

Chaplain

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง

City Planning Analyst

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

Community Development Technical Officer

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

Assistant Community Development Officer

นักพัฒนาชุมชน

Community Developer

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัฒนาชุมชน

Community Development Administrative Officer

นักวิชาการพัฒนาชนบท

Rural Development Technical Officer

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

Environmentalist

เจ้าหน้าที่ที่ดิน

Assistant Land Officer

เจ้าพนักงานที่ดิน

Land Officer

นักวิชาการที่ดิน

Land Technical Officer

เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน

Land Administrative Officer

เจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน

Land Expropriation Officer

ช่างรังวัด

Assistant Land Surveyor

นายช่างรังวัด

Land Surveyor

วิศวกรรังวัด

Land Survey Engineer

ช่างสำรวจ

Assistant Surveyor

นายช่างสำรวจ

Surveyor

วิศวกรสำรวจ

Survey Engineer

ช่างโยธา

Assistant Civil Works Technician

นางช่างโยธา

Civil Works Technician

บรรณารักษ์

Librarian

บรรณากร

Documents Compiler

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

Assistant Library Service Officer

นักจดหมายเหตุ

Archivist

ภัณฑารักษ์

Antiques Restorer

จิตรกร

Painter

ประติมากร

Sculptor

ช่างศิลป์

Assistant Graphic Designer

นางช่างศิลป์

Graphic Designer

มัณฑนกร

Interior Decorator

ช่างเขียนแบบ

Assistant Draftsman

นายช่างเขียนแบบ

Draftman

กำนัน

Subdistrict headman

ผู้ใหญ่บ้าน

Village Headman

สารวัตรกำนัน

Assistant Village Headman

แพทย์ประจำตำบล

Subdistrict Medical Practitioner

สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.)

Territiorial Defence Volunteer

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

Civil Defence Volunteer

.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น